[TYLKO U NAS] PRYWATYZACJA CZY UWŁASZCZENIE RODZINNYCH OGRÓDKÓW DZIAŁKOWYCH?

Wracamy do tematu, którym się regularnie zajmujemy. Rodzinne Ogródki Działkowe mogą niedługo zniknąć z centrum Warszawy. Będą przenoszone na obrzeża. Podobnie, jak w innych miastach. Na bazie min. projektu opracowanego przez polityków Prawa i Sprawiedliwości powstał projekt obywatelski uwłaszczenia Rodzinnych Ogródków Działkowych. Temat uwłaszczenia powrócił w 2023 roku, kiedy prezydent podpisał ustawę likwidującą użytkowanie wieczyste. Jednak to nie dotyczy rodzinnych ogródków działkowych. W lutym tego roku poseł Solidarnej Polski Sebastian Kaleta zapytał w interpelacji -czy nowy rząd przewiduje uwłaszczenie działkowców. Odpowiedzi na interpelację udzielił wiceminister rozwoju Krzysztof Kukucki. Jego odpowiedź zacytował money.pl. – Resort nie planuje podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do uwłaszczenia użytkowników rodzinnych ogrodów działkowych.

Projekt obywatelski przewiduje przekazanie ogrodów działkowych na własność użytkownikom, przy zachowaniu zapisów, że zarządcą części wspólnych musi być dalej stowarzyszenie. Poprzez ustawowy zakaz przekształcania i likwidacji ROD użytkownicy działek będą mieli poczucie bezpieczeństwa.

W Polsce istnieje prawie pięć tysięcy Rodzinnych Ogródków Działkowych (w skrócie ROD) o łącznej powierzchni przekraczającej 40 tysięcy hektarów. Liczba działkowców obejmuje około 4 milionów osób (przyjmując, że na rodzinę, która użytkuje działkę, składają się przeciętnie cztery osoby). Ok 17% dorosłych Polaków korzysta z rodzinnych ogródków działkowych. 60 proc. ogródków znajduje się na obszarach, dla których nie uchwalono ogólnych planów zagospodarowania przestrzennego, a które będą musiały powstać w ciągu dwóch najbliższych lat. Właściciel, gmina czy Skarb Państwa, mają prawo zlikwidować ogrody działkowe z gwarancją wypłaty odszkodowania działkowcom i odtworzenia ogrodu w innym miejscu. Centrum Badania Opinii Społecznej wykazało, że większość Polaków aprobuje obecność ogrodów działkowych w miastach i nie zgadza się na zastąpienie ich ogólnodostępnymi miejscami rozrywki i wypoczynku, ani budynkami mieszkalnymi. Badani na ogół popierają korzystne dla działkowców rozwiązania.

Działkowcy otrzymają bonifikatę dla nabywców w wysokości 95 proc. wartości działki i dodatkowe wsparcie ze strony państwa. Po 30 latach użytkowania działki ROD będzie można ją wykupić ją z bonifikatą. Wykupienie działki z bonifikatą będzie przysługiwało także osobom bliskim, które wspólnie ze zmarłym użytkownikiem ROD użytkowały działkę. Sumuje się wtedy okres użytkowania działki. Za osoby bliskie należy rozumieć: współmałżonka, dzieci, rodziców, wnuki, rodzeństwo i ich dzieci. Muszą w tym wypadku być spełnione przepisy ROD. Odsprzedaż działki po cenie rynkowej będzie możliwa, przy warunku dalszego użytkowania działki przez nabywcę w ramach ROD. Będzie to zabezpieczone ustawowo. Koordynacja wykupu ogródków działkowych ma odbywać się w gminach, które przygotują wnioski o wykup działek. Jednocześnie gminy będą miały ustawowy obowiązek sprzedawania działek osobom, które je dzisiaj użytkują i wyrażą chęć ich wykupu. Będzie można ubiegać się o rozłożenie ceny na raty. Jeżeli zainteresowany w wyznaczonym terminie nie wykupi ogródka działkowego, może go nadal użytkować. Będzie mógł wykupić działkę z bonifikatą w dalszym terminie, przy warunku użytkowania. Działkowcy nadal będą decydowali, czy chcą przynależeć do PZD, czy wolą należeć do innego związku lub stowarzyszenia działkowców. Przynależność do PZD lub stowarzyszenia będzie konieczna. Związki będą pełniły funkcje administracyjne, jak do tej pory.

Istnienie ogrodów działkowych nie będzie blokowało inwestycji samorządowych i publicznych. Jeżeli na terenach, na których dziś znajdują się ogródki, będą miały być realizowane ważne dla rozwoju kraju inwestycje, jak np. drogi, to inwestycje takie nie będą blokowane, a działkowcy otrzymają w zamian ogródki na innym terenie. Kilkaset tysięcy działkowców nie dostanie propozycji wykupu działki ze względu na sytuację prawną gruntów, które nie mają uregulowanego stanu prawnego. Wysuwane są przeciwko nim roszczenia różnych środowisk. Działki te nie stracą ochrony, ponieważ nadal będą w strukturach PZD lub innych stowarzyszeń. Działkowcy będą mogli w tym wypadku dążyć do uregulowania stanu prawnego gruntów. Urzędy powiatowe będą nadzorować przekształcenia ROD oraz pomagać w formie pomocy prawnej zarządcy administracyjnemu ROD w uregulowaniu stanu prawnego gruntów.

Opracował Przemysław Świątek

Portal Warszawski. O krok do przodu

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski