[TYLKO U NAS] W Warszawie panuje paraliż budowlany!

Urzędy Dzielnic wstrzymują wydawanie decyzji WZ na terenach, gdzie istnieje obowiązek uchwalenia MPZP, czyli m.in. objętych Planem Generalnym Lotniska Chopina. „Plan generalny stanowiący plan rozwoju tego lotniska, sporządzony na okres nie krótszy niż 20 lat przez zarządcę lotniska, reguluje m.in. kwestie obszaru objętego planem, z określeniem dopuszczalnych gabarytów obiektów budowlanych i naturalnych, czy też koncepcję rozwoju przestrzennego wraz z zagospodarowaniem stref wokół lotniska”.

Plan generalny, po zaopiniowaniu przez gminy i właściwe urzędy – z chwilą zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury wywołuje skutki planistyczne

Zgodnie bowiem z art. 55 prawa lotniczego:

9. Dla terenów objętych planem generalnym sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnego z zatwierdzonym planem generalnym – jest obowiązkowe, z uwzględnieniem przepisów dotyczących terenów zamkniętych. Jeżeli teren zamknięty objęty planem generalnym utraci status terenu zamkniętego, sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zgodnego z zatwierdzonym planem generalnym dla tego terenu jest obowiązkowe.

W konsekwencji zastosowanie znajduje art. 62 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

2. Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu.

I choć plan generalny nie jest aktem prawa miejscowego wywołuje kolosalne skutki cywilnoprawne i planistyczne.  Tym niemniej jeśli założyć, że będzie się on pokrywał ze strefami wskazanymi na mapie rejestru lotnisk publicznych to wygląda, że strefa może obejmować znaczącą część Warszawy, czyniąc tereny nieobjęte planem faktycznie niemożliwe do zabudowania oraz – zważywszy na praktykę wydawania decyzji WZ i w ich konsekwencji decyzji PB – na terenach objętych planem generalnym – narażając na ryzyko nieważności decyzje wydane sprzecznie z art. 62 ust. 2 upzp.”

  

 

 

Janusz Górski

 

Portal Warszawski

 

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski