[TYLKO U NAS] Oto propozycja projektu zmian ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Na skrzynkę naszej redakcji przyszła całkiem udana propozycja ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten stara się eliminować wszystkie patologie jakie znajdują się w obecnej już ustawie, na przykład skandaliczne korzystanie z czujników Polskiego Alarmu Smogowego, gdzie sami autorzy badań pisali półgębkiem, że ich odczyty są z kosmosu. Takich uwag tu jest więcej. A my dziękujemy za ogromne zaufanie i wyróżnienie. Być może przyszły rząd będzie chciał skorzystać z tej propozycji.

Oto jej treść

Art. 1 W ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2:
a) po pkt 11 dodaje się pkt 11a – 11c w brzmieniu:  „11a) podstawowa norma emisji spalin – oznacza unijną normę emisji spalin EURO 4 oraz normy równoważne oraz zastępujące i aktualizujące tę normę, w tym nowsze od EURO 4 unijne normy emisji spalin i normy im równoważne;

b) 11b) podwyższona norma emisji spalin – oznacza unijną normę emisji spalin EURO 6 oraz normy równoważne oraz zastępujące i aktualizujące tę normę, w tym nowsze od EURO 6 unijne normy emisji spalin i normy im równoważne;”

c) w pkt 12 wyrażenie „pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym” zastępuje się słowem „samochód”

d) w pkt 13 wyrażenie „pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym” zastępuje się słowem „samochód”

e) w pkt. 14 we wstępie do wyliczenia wyrażenie „pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym” zastępuje się słowem „samochód”

f) po pkt. 22 dodaje się pkt 22a) w brzmieniu: „samochód – oznacza pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym;”

g) po pkt. 27a dodaje się pkt 27b w brzmieniu: „szczególna norma emisji spalin– oznacza unijną normę emisji spalin EURO 5 oraz normy równoważne oraz zastępujące i aktualizujące tę normę, w tym nowsze od EURO 5 unijne normy emisji spalin i normy im równoważne;

h) po pkt. 29 dodaje się pkt 30 w brzmieniu: 30) zanieczyszczenia powietrza z transportu samochodowego – oznacza emisje zanieczyszczeń, w tym tlenków azotu i cząstek stałych, pochodzące z ruchu samochodów”

2) w art. 39:
a) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania emisji zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko, na zasadach opisanych w niniejszej ustawie, na terenie gminy można ustanowić strefę czystego transportu obejmującą znajdujące się w jej obszarze drogi publiczne, których zarządcą jest gmina, na które to drogi publiczne:

1) można zakazać wjazdu samochodom niespełniającym podstawowej normy emisji spalin; oraz

2) można ograniczyć wjazd samochodom spełniającym podstawową normę emisji spalin.”

b) po ust 1 dodaje się ust 1a o następującym brzmieniu: „Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 powyżej mogą obejmować jedynie:

1) obowiązek uiszczenia opłaty za wjazd; lub

2) zakaz wjazdu w godzinach nie dłuższy niż 8 – 19, w odniesieniu do samochodów niespełniających szczególnej normy emisji spalin;”

c) w ust 2 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Od zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust 1. zwolnione są:”

d) w ust. 2 w pkt. 1 po literze g dodaje się lit h – k o następującym brzmieniu:

„h) elektryczne”;

i) napędzane wodorem;”

j) napędzane gazem ziemnym;

k) wykorzystywane do realizacji przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego, z zastrzeżeniem ust. 2a – 2c;

l) wyłączone na podstawie uchwały rady gminy, zgodnie z ust. 4;’

e) w ust. 2 po pkt. 1 dodaje się pkt 1a o następującym brzmieniu: „samochody spełniające podwyższoną normę emisji spalin

f) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c o następującym brzmieniu:

„2a. W przypadku ustanowienia strefy czystego transportu na obszarze, na którym realizowane są samochodami przewozy w zakresie publicznego transportu zbiorowego, przewozy takie mogą być wykonywane jedynie z wykorzystaniem samochodów spełniających podstawową normę emisji spalin, pojazdów elektrycznych, pojazdów napędzanych wodorem, pojazdów napędzanych gazem ziemnym lub autobusów zeroemisyjnych.

2b. Ust. 2a stosuje się także, jeśli przewozy, o których mowa w ust. 2a są realizowane na podstawie zawartej przez gminę jako organizatora umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, o której mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, a umowa ta zezwala na realizację na obszarze strefy czystego transportu przewozów z wykorzystaniem samochodów innych niż samochody spełniające podstawową normę emisji spalin, pojazdy elektrycznymi, pojazdy napędzane wodorem, pojazdy napędzane gazem ziemnym lub autobusy zeroemisyjne. Jednakże wówczas operatorowi przysługuje rekompensata za straty poniesione w wyniku konieczności realizacji na obszarze strefy czystego transportu przewozów wykorzystaniem samochodów innych niż samochody spełniające podstawową normę emisji spalin, pojazdy elektrycznymi, pojazdy napędzane wodorem, pojazdy napędzane gazem ziemnym lub autobusy zeroemisyjne. Do rekompensaty stosuje się odpowiednio art. 52 – 56 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

2c. Jeśli gmina realizuje na obszarze strefy czystego transportu przewozy w ramach publicznego transportu zbiorowego w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, gmina zapewnia, aby od daty wejścia w życie zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 przewozy takie nie były wykonywane z wykorzystaniem samochodów innych niż samochody spełniające podstawową normę emisji spalin, pojazdy elektrycznymi, pojazdy napędzane wodorem, pojazdy napędzane gazem ziemnym lub autobusy zeroemisyjne.

g) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Strefę czystego transportu ustanawia się na czas oznaczony nie dłuższy niż 5 lat”

h) po ust. 3 dodaje się na ust. 3a o następującym brzmieniu: „Stefę czystego transportu można ustanowić jedynie na:

1) obszarze objętym w całości miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na którym to obszarze łączna powierzchnia terenów o klasie przeznaczenia oznaczonej jako teren zabudowy mieszkaniowej nie przekracza 30% łącznej powierzchni wszystkich terenów o przeznaczeniu oznaczonym inaczej niż teren komunikacji drogowej publicznej; lub

2) obszarze objętym śródmiejską strefą płatnego parkowania w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; lub

3) obszarze zdegradowanym lub obszarze rewitalizacji w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji; lub

4) innym obszarze, zaakceptowanym w referendum gminnym, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.

i) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Opłata, o której mowa w ust. 1a pkt 1 stanowi dochód gminy i pobiera ją wójt, burmistrz lub prezydent miasta.”

j) w ust. 6 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „Dochody z opłaty, o której mowa w ust. 1a pkt 1 mogą być wykorzystane wyłącznie na potrzeby:”

k) w ust. 6 pkt 6 otrzymuje brzmienie: „finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg gminnych na obszarze strefy czystego transportu.”

l) ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Opłata, o której mowa w ust. 1 pkt 1 nie może przekroczyć:

1) 2,50 zł za godzinę w przypadku opłaty jednorazowej;

2) 500,00 zł za jeden miesiąc, w przypadku opłaty abonamentowej za jeden miesiąc; – lub połowy tych kwot, w odniesieniu do samochodów spełniających szczególną normę emisji spalin.”

m) uchyla się ust. 8 – 13.

3) w art. 40:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „oznaczenie obszaru strefy czystego transportu i jego granic, zgodnie z art. 39 ust. 3a”

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „ograniczenia, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 lub oświadczenie, że takie nie są wprowadzane”

c) w ust 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a – 4c o następującym brzmieniu: „4a) wysokość opłat, o których mowa w art. 39 ust. 1a pkt 2, jeśli takie są ustanawiane;

4b) dodatkowe wyłączenia spod zakazów i ograniczeń, o których mowa w art. 39 ust. 1, lub oświadczenie o ich braku;

4c) okres, na jaki ustanawiana jest strefa czystego transportu, rozpoczynający się nie wcześniej niż 90 dni od daty podjęcia uchwały;”

d) w ust 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: „sposób organizacji ewidencji, o której mowa w art. 40a.”

e) po ust 2 dodaje się ust. 2a – 2c o następującym brzmieniu: „2a. Z zastrzeżeniem ust. 2c, do uchwały, o której mowa w ust. 2 załącza się raport :

1) uzasadniający istotny, negatywny wpływ zanieczyszczeń powietrza z transportu samochodowego na zdrowie i życie ludzi na obszarze strefy czystego transportu; oraz

2) zawierający prognozę obniżenia poziomu zanieczyszczeń powietrza z transportu samochodowego na skutek ustanowienia strefy czystego transportu; oraz

3) przedstawiający prognozę kosztu wprowadzenia strefy czystego transportu dla mieszkańców gminy w każdym roku jej obowiązywania; oraz

4) uzasadnienie proponowanego obszaru strefy czystego transportu oraz rozważenie alternatywnych obszarów strefy czystego transportu w danej gminie; oraz

5) w przypadku wprowadzenia ograniczeń, o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 uzasadnienie wprowadzenia takich ograniczeń oraz prognozy, o których mowa w pkt 2 i 3 w wariantach z takimi ograniczeniami i bez nich.

2b. Raport, o którym mowa w ust. 2a należy w całości upublicznić w Biuletynie Informacji Publicznej gminy nie później niż na 14 dni przed datą rozpoczęcia konsultacji, o których mowa w ust. 3, a w przypadku o którym mowa w art. 39 ust. 3a pkt 3, nie później niż na 14 dni przed datą wskazanego tam referendum gminnego.

3c. W przypadku ustanowienia strefy czystego transportu na obszarze, na którym wcześniej ustanowiono strefę czystego transportu na podstawie niniejszej ustawy, raport, o którym mowa w ust. 2a, powinien zawierać również ocenę efektywności wcześniej ustanowionej strefy czystego transportu oraz weryfikację prognoz, o których mowa w ust. 2a pkt 2) i 3), zawartych w raporcie załączonym do uchwały o ustanowieniu wcześniej ustanowionej strefy czystego transportu.

4) po art. 40 dodaje się art. 40a o następującym brzmieniu: „1. Gmina, na obszarze której ustanowiono strefę czystego transportu, prowadzi w formie elektronicznej ewidencję pojazdów uprawnionych do wjazdu do strefy czystego transportu.

2. W ewidencji odnotowuje się numer rejestracyjny samochodu oraz to, czy spełnia szczególną normę emisji spalin i czy podlega wyłączeniom, o których mowa w art. 39 ust. 2.

3. Przed rozpoczęciem się okresu, na który ustanowiono strefę czystego transportu, gmina z urzędu umieszcza w ewidencji wszystkie samochody uprawnione do wjazdu do strefy czystego transportu i zarejestrowane w powiecie, w którym znajduje się gmina.

4. Każdy właściciel, współwłaściciel, najemca, lub korzystający z samochodu może zgłosić samochód do ewidencji wskazując numer tablicy rejestracyjnej, jaką samochód jest oznaczony i załączając do zgłoszenia dokument lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez samochód podstawowych norm emisji spalin lub szczególnych norm emisji spalin lub objęcie innym wyłączeniem, o którym mowa w art. 39 ust. 2.

5. Odmowa uwzględnienia samochodu w ewidencji następuje w formie decyzji administracyjnej. Organem wydającym decyzję jest wójt, burmistrz, lub prezydent miasta. Stroną postępowania jest wyłącznie właściciel, współwłaściciel, najemca, lub korzystający z samochodu, który zgłosił samochód do ewidencji.

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera przynajmniej:

1) numer rejestracyjny samochodu; oraz

2) numer VIN samochodu.

7. Jeśli w ewidencji, o której mowa w ust. 1 umieszczone są dane osobowe, administratorem tych danych osobowych jest gmina.

8. Gmina za pośrednictwem systemu teleinformatycznego umożliwia bezpłatną weryfikację umieszczenia samochodu w ewidencji, o której mowa w ust. 1, poprzez podanie numeru rejestracyjnego samochodu oraz numeru VIN samochodu.

9. Gmina na wniosek właściciela, współwłaściciela, najemcy, lub korzystającego z samochodu uwzględnionego w ewidencji wydaje zaświadczenie o uwzględnieniu samochodu w ewidencji.

10. W przypadku nieuwzględnienia samochodu w ewidencji, o której mowa w ust. 1, kierujący samochodem znajdującym się na obszarze strefy czystego transportu obowiązany jest na wezwanie organów i osób uprawnionych do kontroli ruchu drogowego na podstawie odrębnych przepisów okazać dokumenty potwierdzające uprawnienie do wjazdu do strefy i niepodleganie ograniczeniom, o którym mowa w art. 39 ust. 2.”

Art. 2 W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 645):

1) w art. 13 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 2 dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu:
„wjazd do strefy czystego transportu, w zakresie określonym w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.”

2) w art. 13b:

a) ust. 2a otrzymuje następujące brzmienie: „Śródmiejską strefę płatnego parkowania ustanawia się na obszarach zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum miasta w mieście o liczbie ludności powyżej 50 000 mieszkańców, jeżeli spełnione są warunki, o których mowa w ust. 2, a ustanowienie strefy płatnego parkowania nie jest wystarczające do zapewnienia wystarczającej rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub polityki ochrony środowiska”

b) w ust. 2b w pkt. 2 usuwa się kropkę i dodaje: „oraz różnych obszarów śródmiejskiej strefy płatnego parkowania;”

c) w ust. 2b po pkt. 2 dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu: „przesłanki uzasadniające niemożliwość zapewnienia wystarczającej rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji polityki ochrony środowiska bez wprowadzenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania”.

Art. 3 W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556):

1) w art. 90:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie: „metody i zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu, w tym metody i miejsca umieszczania czujników służących do pomiaru poziomów substancji w powietrzu”

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie: „kryteria lokalizacji punktów pomiarowych i wymagania dotyczące reprezentatywności punktów pomiarowych, miejsc umieszczania czujników służących do pomiaru poziomów substancji w powietrzu oraz reprezentatywności wyników odczytów takich czujników;”

2) w art. 91:

a) w ust. 7a pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie: „podział źródeł zanieczyszczeń, ze szczególnym wyodrębnieniem zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych na cele ciepłownicze i zanieczyszczeń pochodzących z transportu – z wyodrębnieniem zanieczyszczeń pochodzących z transportu emitowanych przez samochody osobowe w oparciu o pomiary prowadzone zgodnie z art. 90”;

b) w ust. 7a pkt 9 otrzymuje następujące brzmienie: „obowiązki i ograniczenia wynikające z programu, przy uwzględnieniu zasad ustanawiania stref czystego transportu określonych w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych”.

3) ust. 9a otrzymuje brzmienie: „Opracowany przez zarząd województwa projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza powinien uwzględniać przeprowadzone przez zarząd województwa analizy udziału w przekroczeniach poziomów substancji w powietrzu poszczególnych grup źródeł emisji tych substancji, ze szczególnym wyodrębnieniem zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw stałych na cele ciepłownicze i zanieczyszczeń pochodzących z transportu – z wyodrębnieniem zanieczyszczeń pochodzących z transportu emitowanych przez samochody osobowe określonych w oparciu o pomiary prowadzone zgodnie z art. 90, i określać odpowiednie działania naprawcze w przypadku przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych lub poziomów docelowych substancji.”

Art. 4 W ustawie z dnia 20 maja 1997 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2023 r., poz. 2119) po art. 98 dodaje się art. 98a o następującym brzmieniu:
„Kto, prowadząc pojazd na drodze publicznej, wjeżdża do strefy czystego transportu wbrew zakazowi wynikającemu z ustanowienia strefy czystego transportu lub z naruszeniem obowiązujących w strefie czystego transportu ograniczeń, podlega karze grzywny do 1000 złotych lub karze nagany.”

Art. 5 W ustawie z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) w art. 2 ust. 1 w pkt. 9 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt. 9 dodaje się pkt

10 o następującym brzmieniu: „zaświadczenia, o którym mowa w art. 40a ust. 9 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.”

Art. 6.

1. Strefy czystego transportu ustanowione na mocy art. 39 ustawy zmienianej w art. 1 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz uchwały o ustanowieniu strefy czystego transportu podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na mocy art. 39 ustawy zmienianej w art. 1 zostają uchylone z mocy prawa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4 pozostają w mocy do czasu wydania przepisów wykonawczych na mocy niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

3. Programy ochrony powietrza przyjęte na mocy ustawy zmienianej w art. 4 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pozostają w mocy, z wyjątkiem obowiązków z nich wynikających dotyczących stref czystego transportu, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 1, które to obowiązki wygasają z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

4. Uzyskane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dochody z opłat, o których mowa w art. 39 ust. 5 i ust. 7 ustawy zmienianej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu mogą być przeznaczone na realizację zadań własnych gminy.

Art. 7 Śródmiejskie strefy płatnego parkowania ustanowione na mocy art. 13b ustawy zmienianej w art. 2 pozostają w mocy przez rok od wejścia w życie ustawy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od jej ogłoszenia.

 

Tu projekt w PDFie

 

projekt-zmiana_ustawy_o_elektromobilności-propozycja

 

Nazwisko autora poprawek do wiadomości redakcji

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły