[OPINIA] Osoba pisząca jako brd24.pl najwyraźniej zna obowiązujące przepisy prawa równie dobrze, co zasady ortografii…

Na łamach Portalu Warszawskiego publikujemy demokratycznie (od lewa do prawa) opinie mieszkańców, specjalistów, radnych, blogerów, i innych. Dziś publikujemy opinię zamieszczoną na portalu PrzPrzemyślenia.

Po pierwsze

Osoba pisząca jako brd24.pl najwyraźniej zna obowiązujące przepisy prawa równie dobrze, co zasady ortografii…Szkoda, że do korekt dochodzi dopiero po opublikowaniu posta, zaś poprawiane są jedynie błędy ortograficzne, a nie merytoryczne…

Zgodnie z definicją z art. 2 pkt 18 Prd „za pieszego UWAŻA SIĘ (…) dziecko w wieku do 10 lat kierujące rowerem pod opieką osoby dorosłej”. Te TRZY warunki (wiek, rower, opieka) muszą być spełnione ŁĄCZNIE, zatem a contrario dziecko kierujące rowerem, ale BEZ takiej opieki – pieszym ani NIE JEST, ani nawet NIE JEST UWAŻANE za pieszego. Takie dziecko jest KIERUJĄCYM pojazdem, gdyż według art. 2 pkt 16 Prd pojęcie „kierujący” oznacza KAŻDĄ (bez względu na wiek czy posiadanie uprawnień do kierowania) „osobę, która KIERUJE pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie”, zaś w myśl art. 2 pkt 47 Prd „rower” jest to „POJAZD o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem (…)”.

Skoro dziecko KIERUJE ROWEREM – w rozumieniu art. 2 pkt 16 Prd niewątpliwie jest ono KIERUJĄCYM. TAKŻE wówczas, gdy jest ono RÓWNOCZEŚNIE (na podstawie art. 2 pkt 18 Prd) UWAŻANE ZA PIESZEGO. Niemniej – w tym konkretnym przypadku, ze względu na niespełnienie WSZYSTKICH warunków z definicji z art. 2 pkt 18 Prd, to dziecko NIE MOGŁO być UWAŻANE za pieszego.

Po drugie

Według art. 26 ust. 3 pkt 3 Prd „KIERUJĄCEMU POJAZDEM zabrania się (…) jazdy wzdłuż PO DRODZE dla pieszych LUB PRZEJŚCIU dla pieszych, z zastrzeżeniem art. 33 ust. 6, art. 33a ust. 2 oraz art. 33b ust. 2.”

Zastrzeżone przepisy dotyczą:
– art. 33 ust. 6 Prd – obowiązków kierującego rowerem podczas korzystania Z DROGI DLA PIESZYCH;
– art. 33a ust. 2 Prd – możliwości korzystania Z DROGI DLA PIESZYCH przez kierującego hulajnogą elektryczną;
– art. 33b ust. 2 Prd – możliwości korzystania Z DROGI DLA PIESZYCH przez kierującego urządzeniem transportu osobistego.
NIE ISTNIEJE przepis, który ZEZWALAŁBY w jakichkolwiek warunkach na jazdę wzdłuż PO PRZEJŚCIU DLA PIESZYCH pojazdem INNYM niż pojazd uprzywilejowany.

  

Po trzecie

RODZICA można ukarać z art. 96 § 1 pkt 2 Kodeksu wykroczeń, według którego „Właściciel, posiadacz, użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza (…) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień, (…) podlega karze grzywny.” Wysokość grzywny za to wykroczenie nakładanej w drodze mandatu karnego wynosi 300 złotych (poz. V.236 Załącznika do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2484). Można również rozpatrywać, czy poprzez brak nadzoru nad dzieckiem nie doszło do przestępstwa z art. 210 § 1 Kodeksu karnego, według którego:
—————-
Art. 210. § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej lat 15 albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobę tę porzuca, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć osoby określonej w § 1, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.
—————-
Gdyby doszło do wypadku, którego skutkiem byłaby śmierć dziecka – mógłby mieć zastosowanie § 2 powyższego przepisu.
Niemniej również DZIECKO może ponieść pewne konsekwencje swojego działania. Fakt, że w świetle przepisów Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 969 z późn. zm.; dalej: Upsn) – osoba, która nie ukończyła 17 lat, zaś prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd mechaniczny lub inny niż mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, co do zasady nie podlega KARZE.
Należy tutaj jednak zauważyć, że samowolne poruszanie się rowerem po drodze publicznej pomimo braku uprawnień i w sposób sprzeczny z zasadami ruchu drogowego może zostać uznane przez sąd rodzinny jako przejaw DEMORALIZACJI nieletniego – a wówczas będą miały zastosowanie dalsze, adekwatne do sytuacji postanowienia Upsn, gdyż według art. 5-6 Upsn:
—————-
Art. 5. Wobec nieletniego mogą być stosowane środki wychowawcze oraz środek poprawczy w postaci umieszczenia w zakładzie poprawczym; kara może być orzeczona tylko w wypadkach prawem przewidzianych, jeżeli inne środki nie są w stanie zapewnić resocjalizacji nieletniego.
Art. 6. Wobec nieletnich sąd rodzinny może:
1) udzielić upomnienia;
2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;
3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;
4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania – udzielających poręczenia za nieletniego;
5) zastosować nadzór kuratora;
6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym.

Warto odnotować, że sąd rodzinny może w takim przypadku na podstawie art. 6 pkt 7 Upsn orzec wobec nieletniego ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW – i to nie „na okres od 6 miesięcy do 3 lat”, jak to ma miejsce na podstawie art. 29 § 1 w zw. z art. 94 § 3 Kw w odniesieniu do osób, które ukończyły 18 lat, lecz NAWET DO UKOŃCZENIA 21 LAT, na co zezwala art. 1 § 1 ust. 3 Upsn.

za; PrzPrzemyślenia

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły