Prezydent A. Duda skierował do sejmu projekt ustawy ws. działań na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Założeniem projektu jest wzmocnienie strategicznych zdolności państwa do przeciwdziałania zagrożeniom hybrydowym, podprogowym oraz bezpośredniej agresji zbrojnej. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w obszarze militarnym oraz pozamilitarnym państwa. Jest odpowiedzią na zmiany w środowisku bezpieczeństwa, w tym eskalację nowych form zagrożeń ze strony Federacji Rosyjskiej, kierowanych przeciwko Polsce oraz pozostałym państwom UE i NATO.

Główne obszary proponowanych zmian obejmują:

Wzmocnienie odporności systemu kierowania bezpieczeństwem państwa, poprzez wprowadzenie dodatkowych mechanizmów koordynacji działań, wymiany informacji i natychmiastowego reagowania instytucji władzy publicznej, marszałków Sejmu i Senatu oraz organów dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP.

Wzmocnienie systemu planowania obronnego w państwie, poprzez wprowadzenie regulacji dotyczących głównych dokumentów planistycznych – Polityczno–Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP, Planu Reagowania Obronnego RP, narodowych planów użycia Sił Zbrojnych do obrony państwa oraz głównych i szczegółowych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP. W celu zapewnienia zdolności natychmiastowego i adekwatnego reagowania Sił Zbrojnych RP na zagrożenia o charakterze nagłym, Projekt przewiduje wprowadzenie także nowego rozwiązania planistycznego, jakim są stałe plany obronne.

  

Reformę Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, zakładającą przekształcenie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w Dowództwo Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych (Dowództwo Sił Połączonych), a także utworzenie poszczególnych dowództw rodzajów sił zbrojnych, tj. Dowództwa Wojsk Lądowych, Dowództwa Sił Powietrznych oraz Dowództwa Marynarki Wojennej. Celem zmian jest zapewnienie spójności dowodzenia oraz zbliżenie struktur i procedur czasu pokoju i czasu wojny. Projektowane zmiany stanowią jednocześnie realizacją drugiego etapu reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, wprowadzonej w 2018 r. Jako rodzaj wojsk utworzone zostanie również Dowództwo Komponentu Wojsk Medycznych. Powyższe zmiany pozwolą m.in. na przygotowywanie się już w czasie pokoju do realizacji zadań, jakie pojawią się podczas trwania konfliktu.

Założenia projektu są zbieżne z rekomendacjami Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2020 r. i przygotowane zostały m.in. na podstawie analizy doktryny działań Federacji Rosyjskiej realizowanych w czasie agresji na Ukrainę, a także ćwiczeń systemu obranego państwa, przeprowadzanych z udziałem Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Ministra Obrony Narodowej, Szef Sztabu Generalnego WP oraz innych instytucji państwa.

Projekt ustawy jako inicjatywa prezydencka przygotowany został w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego przy współpracy z Kancelarią Prezydenta RP oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

za; Kancelaria Prezydenta

Portal Warszawski

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły