[NASZ TEMAT] Społecznicy ratują Park Bródnowski przed urzędniczą dewastacją!

O Parku Bródnowskim piszemy chyba jako jedyni, co jest zrozumiałe, bo cała władza jest w rękach Koalicji Obywatelskiej. Siłowe demonstracje przepisami przeciwko mieszkańcom, żonglowanie emocjami dowodzi, że to miasto jest autentycznie chore. Po Dolince Służewskiej szykuje nam się kolejna dewastacja zielonych i bardzo cennych terenów w Warszawie?

Społecznicy piszą petycję

𝐏𝐞𝐭𝐲𝐜𝐣𝐚 𝐝𝐨𝐭𝐲𝐜𝐳ą𝐜𝐚 𝐫𝐞𝐰𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐳𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐏𝐚𝐫𝐤𝐮 𝐁𝐫ó𝐝𝐧𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐨𝐫𝐚𝐳 𝐩𝐥𝐚𝐧𝐨𝐰𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐰 𝐳𝐰𝐢ą𝐳𝐤𝐮 𝐳 𝐭𝐲𝐦 𝐩𝐫𝐚𝐜 𝐛𝐮𝐝𝐨𝐰𝐥𝐚𝐧𝐲𝐜𝐡 (𝐛𝐮𝐝𝐨𝐰𝐲 𝐩𝐨𝐝𝐞𝐬𝐭ó𝐰, 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐢 𝐩.𝐩𝐨ż, 𝐩𝐚𝐰𝐢𝐥𝐨𝐧ó𝐰 𝐡𝐚𝐧𝐝𝐥𝐨𝐰𝐲𝐜𝐡 𝐢 𝐢𝐧𝐧𝐲𝐜𝐡).

Stowarzyszenie Razem dla Targówka działając w interesie publicznym składa petycję, której celem jest zmiana planów UD Targówek zmierzających do wykonania w Parku Bródnowskim min. tzw. podestów na skarpie przy zbiorniku wodnym, pawilonów i drogi p.poż. Działania takie w sposób ujemny wpłyną na zieleń w naszym parku zatem nie powinno się ich podejmować. Uczynienie zadość tej petycji leży w interesie publicznym.

Uzasadnienie

W związku z planowanym kolejnym etapem modernizacji Parku Bródnowskiego, którego jednym z elementów ma być wybudowanie tzw. podestów na skarpie przy zbiorniku wodnym w pobliżu fontanny, wyrażamy swój zdecydowany sprzeciw wobec tych planów i postulujemy, aby władze dzielnicy wycofały się z tej inwestycji, oraz pozostałych zmierzających do zabudowy terenów zielonych min pawilonami.

Nasze stanowisko, powstało w oparciu o liczne głosy mieszkańców, którzy nie godząc się na tak ekspansywne działania w parku, poparli petycje w tej sprawie w liczbie ponad 600.

Zdaniem mieszkańców, wybudowanie tych wątpliwej urody i jakości „podestów” kosztem zieleni, przyczyni się do bezpowrotnej degradacji tej przestrzeni. Mimo zapewnień urzędników, uważamy, że zostanie znacząco zmniejszona powierzchnia biologicznie czynna, a ponadto zniknie z parku miejsce urokliwe, które mieszkańcy uważają obecnie, po wycince drzew za swoistą ikonę Parku Bródnowskiego.

Roślinność na skarpie stanowi cenną barierę chroniącą park i wypoczywających tam mieszkańców przed ulicznym zgiełkiem. Utrata tej bariery odbije się negatywnie na mieszkańcach, łaknących odrobiny ciszy i spokoju.

Ponadto, budowa wyżej opisanych podestów przyczyni się do powstania tzw. wysp ciepła, co jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym w obecnej sytuacji klimatycznej, a także wpływa negatywne na organizm człowieka powodując przegrzanie organizmu.

Ponadto mieszkańcy są sceptyczni co do planów budowy pawilonów i drogi pożarowej. Podany powód jakoby ta droga miała w przyszłości zabezpieczyć park przed dewastacją podczas urządzanych w nim imprez jest mało wiarygodna i budzi obawy, że skutki będą raczej odwrotne. Należy się mocno zastanowić nad tym czy w parku powinny odbywać się wszystkie możliwe imprezy oraz czy nie da się ich zorganizować w taki sposób aby priorytetem była ochrona parku przed niszczeniem.


 

 


W sprzeczności z zapisami Programu Ochrony Środowiska Miasta stołecznego Warszawy oraz dokumentu Strategia Warszawa 2030

Wszystkie opisane powyżej działania, takie jak likwidowanie barier dla hałasu, nie dbanie o tereny biologicznie czynne, a wręcz ich zmniejszanie, forsowanie rozwiązań powodujących powstawanie wysp ciepła – pozostają również w całkowitej sprzeczności z zapisami Programu Ochrony Środowiska Miasta stołecznego Warszawy oraz dokumentu Strategia Warszawa 2030. Program ochrony środowiska m.st. Warszawy, zachowując spójność ze strategią rozwoju miasta definiuje środowisko przyrodnicze miasta jako jego integralną część i jeden z jego kluczowych zasobów podlegających ochronie. Natomiast w dokumencie Strategia 2030 czytamyŚrodowisko przyrodnicze Warszawy jest elementem krajowego i europejskiego systemu przyrodniczego, ale także istotnym bogactwem wpływającym na charakter miasta. Jest również ważnym czynnikiem wpływającym na zdrowie mieszkańców i komfort ich życia”. Ochrona i dbałość o nie jest jednym z celów operacyjnych”.

Zatem kierując się zapisami wspomnianych wyżej dokumentów należałoby się spodziewać, że główna energia przy inwestycji typu modernizacja parku zostanie skierowana na powiększanie obszarów biologicznie czynnych, poprawę stany drzewostanu, zwiększenie zabiegów pielęgnacyjnych, walkę z powstawaniem wysp ciepła i zjawiskiem śmiecenia światłem. Niestety zamiast takich działań mamy niezrozumiale dla zwykłego mieszkańca dążenie do urbanizacji terenu parku, czego jaskrawym przejawem jest budowa pawilonów, co najprawdopodobniej również będzie się wiązało z wycięciem kilku drzew.


 

 


Wzywamy władze dzielnicy oraz Radę Dzielnicy do zmiany stanowiska

Wzywamy władze dzielnicy oraz Radę Dzielnicy do zmiany stanowiska w duchu zapisów Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Stołecznego Warszawy oraz dokumentu Strategia Warszawa 2030 i niebudowaniu w Parku Bródnowskim tzw. podestów na skarpie, pawilonów, drogi p.poż. Środki finansowe, które były przeznaczone na ten cel powinny zostać przeznaczone na rewitalizację roślinności na skarpie oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew i innych roślin. Takie działania na pewno przyniosą lepsze efekty, a co za tym idzie pozytywnie wpłyną na jakość życia mieszkańców.

Komentarz

Po aferze na Targówku powinny polecieć głowy, a Prokuratura już powinna pukać do poszczególnych urzędów miejskich. Na tym parku łapę też już położyli „aktywiści”, którzy lobbują drogę p.poż jako drogę rowerową.

Radzimy się tysiąc razy dobrze zastanowić włodarzom Targówka, Bródna (najbardziej skorumpowanych dzielnic) zanim zrobią znów coś przeciwko mieszkańcom. Żądamy abyście odstąpili od swoich złych i szkodliwych pomysłów dewastacji Parku!

Nasze artykuły o parku

[NASZ NEWS] Beton zamiast pięknej, bujnej zieleni w Parku Bródnowskim?

 

Park Bródnowski jak Dolinka Służewiecka? Czemu radni nie słuchają mieszkańców??

 

Co dalej z Parkiem Bródnowskim? Czy Ratusz stoi po stronie mieszkańców?

Stowarzyszenie Razem Dla Targówka, Portal Warszawski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.