Czy Gałecka (dyr. ZDM) bezprawnie przekracza granice kompetencji urzędu?

Wspominaliśmy jakiś czas temu, że Zarząd Dróg Miejskich przekracza swoje statusowe kompetencje. Dlatego też po raz kolejny wystąpiliśmy z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w zakresie wskazania podstawy prawnej działania Zarządu Dróg Miejskich (dalej ZDM) w zakresie realizacji zadań.

Gałecka dostała proste pytania

Wystąpiliśmy o;

  1. Przebudowę ul. Odyńca. Zieleń – zamówienie nr ZDM/UM/DZP/41/TP/28/22
  2. Przebudowę ul. Sokratesa. Zieleń – zamówienie nr ZDM/UM/DZP/36/PN/8/22
  3. Przebudowę ul. Kondratowicza. Zieleń – zamówienie nr ZDM/UM/DZP/24/PN/4/22

W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo podpisane przez Karolinę Gałecką:

 

 

Czy Gałecka wie o czym do niej się mówi?

Po pierwsze, nie jest to udostępnienie informacji we wnioskowanym zakresie. W piśmie, Pani Karolina Gałecka wskazuje, że postępowania obejmują realizację zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych.

Po pierwsze – nie jest to udostępnienie informacji we wnioskowanym zakresie! W piśmie, Pani Karolina Gałecka wskazuje, że postępowania obejmują realizację zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych. Serio?! To jest odpowiedź?

Po drugie – dyrektor tak poważnej jednostki miejskiej zajmującej się utrzymaniem dróg na terenie m.st. Warszawy, powinna być świadoma tego, że sama ustawa nie stanowi podstawy prawnej dla działania danej jednostki. Musi być dokument powołujący jednostkę i nadający jej szereg uprawnień z określeniem dokładnego obszaru działania. Takim dokumentem dla jednostki miejskiej jest jej STATUT. Pewne jest, iż sama ustawa nie jest podstawą prawną działania ZDM. Jeśli by czytać – tak jak to się wydaje Pani Dyrektor to wszyscy obywatele – o śmieciach na drodze powinni pisać do Pani Karoliny, o zatwierdzenie czasowej organizacji ruchu – też pisać do Pani Karoliny Gałeckiej, o udostępnienie projektów planów rozwoju sieci drogowej  bo przecież jest to obszar działania określony ustawą…

Po trzecie – zadania o które pytaliśmy dotyczą zieleni. Nie dotyczą one wymiany jezdni, chodników itd. tylko zieleni.

Po czwarte – ustawa o drogach publicznych jest z dnia 21 marca 1985 r, a nie jak to wskazała w piśmie Z-ca dyrektora ZDM – Pani Karolina Gałecka, z dnia 18 grudnia 2020 r.

Po piątePrzywołany w piśmie Dz. U. 2021 poz 54 to jedynie Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. To ta ustawa została wydana dnia z dnia 18 grudnia 2020 r.

Jakby Pani Gałecka chciała się powołań na tekst jednolity to był on ogłoszony w 2021 r.  poz 1376. Po dacie ogłoszenia tekstu jednolitego były jeszcze nowelizację. Pani Gałecka – skoro Pani jeszcze tego nie umie udzielamy jednej lekcji całkowicie za darmo, już pomijając kwestie merytoryczne w pozostałej części pisma!

W piśmie powinna Pani umieścić zamiast:

Cyt: „(..) z Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2021 poz.54.) z 18 grudnia 2020 r.”

Następujący tekst:

(…) z Ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  o drogach publicznych (t.j. Dz.U 2021 poz. 1376 z późn. zm.).

Wyjaśniamy:

  1. Powołanie na ustawę z prawidłową datą jej ogłoszenia;
  2. W nawiasie odniesienie to tekstu jednolitego ustawy – dlatego „t.j.” oraz przywołanie późniejszych zmian – gdyż były one po dacie ogłoszenia tekstu jednolitego.

Jest to lekcja całkowicie darmowa – za inne będzie Pani musiała solidnie zapłacić, a udzielą je Pani jednostki kontrolujące i organy ścigania.

Uwaga!

Zgodnie z §  3 ust. 2 pkt 1 statutu ZDM: Do zadań ZDM należy w szczególności:

1) pełnienie funkcji zarządu drogi na drogach publicznych, o których mowa w ust.1 oraz wykonywanie na tych drogach zadań zarządcy drogi określonych w ustawie i innych przepisach prawa, z wyłączeniem zadań przekazanych do realizacji innym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy i komórkom organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy,

Zadania zarządu drogi związanych z zielenią w pasach drogowych powierzona Zarządowi Zieleni, wyłączając je tym samym z zadań Zarządu Dróg Miejskich.

Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 3 statutu Zarządu Zieleni (ZZW) (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r.), ZZW wykonuje statutowe zadania względem „zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, dla których zarządcą jest Prezydent m.st. Warszawy”. W ust 2 tego samego paragrafu wskazano, iż zakres działania ZZW obejmuje m.in. planowanie, budowanie, modernizacje terenów zielonych, prowadzenie nasadzeń.

W związku z brakiem odrębnego zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy przekazującego do realizacji Zarządowi Dróg Miejskich obowiązki statutowe innej jednostki bądź bez podpisanego porozumienia z Zarządem Zieleni powierzającego realizację zadania w zakresie zieleni na ul. Sokratesa, Kondratowicza oraz ul. Odyńca do realizacji przez ZDM należy stwierdzić jednoznacznie, iż Zarząd Dróg Miejskich działa w tym zakresie poza obowiązującym statutem oraz wchodzi w kompetencje innej jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy.

Należy zaznaczyć, że występowaliśmy o przekazanie podstawy prawnej i nie zostały nam przekazane żadne porozumienia pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich, a Zarządem Zieleni ani odrębne zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy – zatem takich dokumentów w chwili obecnej nie ma, a działania ZDM w tym zakresie się toczą.

Komentarz

Czyżby Pani Karolinie Gałeckiej wydawało się, że może wszystko? A może nie jest świadoma tego, że działa już nie w swoim zakresie? Ani jedna ani druga sytuacja nie jest dobra, gdyż w pierwszym przypadku mamy do czynienia z osobą, która uważa że jest ponad przepisami, ponad prawem i może wszystko, wielbcie mnie i kłaniajcie się w pół bo dostałam władzę, w drugim przypadku mamy do czynienia z totalną ignorancją, bo jak można podejmować jakiekolwiek decyzje bez znajomości podstawy zakresu działania a w szczególności gdzie kończy się zakres działania ZDM, a zaczyna innej jednostki.

Pewnie Pani Karolina Gałecka będzie tuszowała swoją nieudolność wyżywając się personalnie na poszczególnych pracownikach, pewnie całą „winę” za pismo które podpisała zwali na osobę, która pismo sporządzała, niezależnie od tego na jakim stanowisku jest dana osoba i jak długo pracuje w ZDM. To że takie pismo wyszło z ZDM to wina Pani Karoliny Gałeckiej – bo to ona je podpisała, to ona powinna wyłapać, że podstawa działania jednostki jest przywołana w sposób nieprawidłowy itd.

Tak to jest jak sprawdza się przecinki i kropki z pominięciem merytoryki. Już niedługo napiszemy o kompetencjach innych jednostek miasta w kwestii znajomości przepisów, które sami wprowadzili.

Gałecka, Rosińska, kto jeszcze?

[Pytanie do R. Trzaskowskiego] Czy zatrudnienie A. Rosińskiej w ZDM nie stoi w sprzeczności z podstawowym zakresem działań dyrektora ZDM?

Portal Warszawski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.