Ordo Iuris apeluje do ambasadorów o nie angażowanie się w „Miesiąc Dumy”

Zgodnie z preambułą, Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych ma się przyczynić do rozwoju przyjaznych stosunków między państwami bez względu na różność ich systemów ustrojowych i społecznych. Ponadto, założenia traktatowe jasno wskazują na istniejący po stronie członków misji dyplomatycznej obowiązek poszanowania przepisów prawa państwa przyjmującego i nie zawierają w tym zakresie wyjątków.

Wymagana neutralność

Szacunek dla polskiego porządku prawnego, w tym norm konstytucyjnych nie pozwala na jednoczesne wyrażanie poparcia dla realizacji postulatów środowisk LGBT, które nie tylko godzą w podstawy naszego systemu, ale stanowią przedmiot ożywionej debaty publicznej, będącej sprawą wewnętrzną kraju. Postanowienia konwencyjne nakazują zatem członkom misji dyplomatycznej zachować wymaganą neutralność – podkreśliła Weronika Przebierała, dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Ordo Iuris.

Instytut Ordo Iuris w swoim liście wymienia zagrożenia związane z „Miesiącem Dumy”. W oficjalnej narracji organizacji LGBT, inicjatywa ta ma na celu „ochronę osób o nietypowych preferencjach seksualnych przed przemocą, dyskryminacją i stygmatyzacją”. W rzeczywistości, jak podkreśla Instytut, „Miesiąc Dumy” promuje postulaty „głębokiej zmiany porządku prawnego poprzez redefinicję pojęć płci, małżeństwa i rodziny” oraz wdrożenia regulacji nadających osobom o określonych skłonnościach seksualnych szczególnych przywilejów.

Ordo Iuris przypomina ambasadorom o ich obowiązkach wynikających z prawa międzynarodowego

„Zgodnie z traktatem, „bez uszczerbku dla ich przywilejów i immunitetów, obowiązkiem wszystkich osób korzystających z tych przywilejów i immunitetów jest szanowanie ustaw i innych przepisów państwa przyjmującego. Mają one również obowiązek nie mieszać się do spraw wewnętrznych tego państwa”.

Natomiast postulaty organizacji LGBT w wielu przypadkach prowadzą do naruszenia polskiego systemu prawnego. Zgodnie z polskimi przepisami, małżeństwo może być zawarte tylko pomiędzy mężczyzną i kobietą, rodzicami dziecka są matka i ojciec, a kryterium biologiczne wskazuje wyłącznie na istnienie dwóch płci – męskiej oraz żeńskiej. Z kolei konstytucyjny zakaz dyskryminacji i zasada równego traktowania dotyczą wszystkich grup społecznych, bez szczególnego wyróżniania osób o określonych preferencjach seksualnych.

Instytut wskazuje, że postulaty „Miesiąca Dumy” stanowią w Polsce „temat delikatny, przedmiot ożywionej debaty publicznej, będący wewnętrzną sprawą Polski”. Co za tym idzie – ich realizacja wymagałaby zasadniczej przebudowy polskiego porządku prawnego. Ordo Iuris apeluje zatem do ambasadorów o poszanowanie regulacji prawa międzynarodowego i zachowanie wymaganej neutralności podczas inicjatyw organizowanych przez środowiska LGBT.

za; Ordo Iuris

Portal Warszawski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.