[TYLKO U NAS] ZDM swoje działania wykonuje niezgodnie ze statutem

W związku z dużą aktywnością Zarządu Dróg Miejskich, postanowiliśmy sprawdzić czy wszystkie swoje działania wykonują zgodnie ze statutem. Dlatego też wysłaliśmy pytania do Prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego.

Pytania

Podanie podstawy prawnej oraz przekazanie zarządzeń bądź porozumień, na podstawie których Zarząd Dróg Miejskich planuje realizację następujących prac:

  1. Przebudowa ul. Odyńca. Zieleń – zamówienie nr ZDM/UM/DZP/41/TP/28/22
  2. Przebudowa ul. Sokratesa. Zieleń – zamówienie nr ZDM/UM/DZP/36/PN/8/22
  3. Przebudowa ul. Kondratowicza. Zieleń – zamówienie nr ZDM/UM/DZP/24/PN/4/22

 

W odpowiedzi otrzymaliśmy taką informację;

 

 

 

W związku z udzieloną odpowiedzią, postanowiliśmy napisać skargę do Prezydenta. Skarga dotyczy niestatusowych działań Zarządu Dróg Miejskich. W związku z przekazaniem informacji publicznej wskazującej, iż podstawą prawną działania Zarządu Dróg Miejskich (dalej ZDM) w zakresie realizacji zadań, jest Statut ZDM oraz Wieloletni Plan Finansowania wskazujący, iż ZDM przyznano środki finansowe na realizację przebudów ww. dróg.

  1. Przebudowa ul. Odyńca. Zieleń – zamówienie nr ZDM/UM/DZP/41/TP/28/22
  2. Przebudowa ul. Sokratesa. Zieleń – zamówienie nr ZDM/UM/DZP/36/PN/8/22
  3. Przebudowa ul. Kondratowicza. Zieleń – zamówienie nr ZDM/UM/DZP/24/PN/4/22

 

Zgłaszamy skargę na pozastatutowe działanie Zarządu Dróg Miejskich

Zgodnie z §  3 ust. 2 pkt 1 statutu ZDM: Do zadań ZDM należy w szczególności:

1) pełnienie funkcji zarządu drogi na drogach publicznych, o których mowa w ust.1 oraz wykonywanie na tych drogach zadań zarządcy drogi określonych w ustawie i innych przepisach prawa, z wyłączeniem zadań przekazanych do realizacji innym jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy i komórkom organizacyjnym Urzędu m.st. Warszawy,

Zadania zarządu drogi związanych z zielenią w pasach drogowych powierzona Zarządowi Zieleni, wyłączając je tym samym z zadań Zarządu Dróg Miejskich.

Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 3 statutu Zarządu Zieleni (ZZW) (Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r.), ZZW wykonuje statutowe zadania względemzieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, dla których zarządcą jest Prezydent m.st. Warszawy”. W ust 2 tego samego paragrafu wskazano, iż zakres działania ZZW obejmuje m.in. planowanie, budowanie, modernizacje terenów zielonych, prowadzenie nasadzeń.

W związku z brakiem odrębnego zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy przekazującego do realizacji Zarządowi Dróg Miejskich obowiązki statutowe innej jednostki, bądź bez podpisanego porozumienia z Zarządem Zieleni powierzającego realizację zadania w zakresie zieleni na ul. Sokratesa, Kondratowicza oraz ul. Odyńca do realizacji przez ZDM, należy stwierdzić jednoznacznie, iż Zarząd Dróg Miejskich działa w tym zakresie poza obowiązującym statutem oraz wchodzi w kompetencje innej jednostki organizacyjnej m. st. Warszawy.

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej wskazano jako podstawę działania ZDM w zakresie:

  1. Przebudowa ul. Odyńca. Zieleń – zamówienie nr ZDM/UM/DZP/41/TP/28/22
  2. Przebudowa ul. Sokratesa. Zieleń – zamówienie nr ZDM/UM/DZP/36/PN/8/22
  3. Przebudowa ul. Kondratowicza. Zieleń – zamówienie nr ZDM/UM/DZP/24/PN/4/22

Jedynie statut ZDM oraz Wieloletni Plan Finansowania zatwierdzony uchwałą m. st. Warszawy nr LVIII/1829/2021 jest obowiązujący.

Ani jeden ani drugi dokument nie upoważnia ZDM do realizacji statutowych obowiązków Zarządu Zieleni w przedmiotowych sprawach.

W związku z powyższym wnosimy skargę na działania Zarządu Dróg Miejskich wykraczające poza statut ZDM.

Otrzymaną odpowiedź umieścimy na naszym Portalu.

Portal Warszawski

 

 

 

Portal Warszawski

 

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły