[TYLKO U NAS] Czarne chmury nad warszawskimi szkołami stosującymi nieuczciwe metody?

Od ponad roku piszemy o nieuczciwych metodach stosowanych w warszawskich szkołach, które bezprawnie nie dopuszczają mniej zdolnych uczniów do matury. Sprawą zajął się Instytut Ordo Iuris, który wysłał do warszawskich liceów wniosek o udostępnienie informacji publicznej, ilu uczniów w tym roku zrezygnowało lub nie zostało dopuszczonych do matur z poszczególnych przedmiotów.

Celowa eliminacja?

Za kilka dni jest matura. Pracownicy urzędu miasta – dyrektorzy warszawskich szkół średnich zabronili wielu uczniom podchodzenia do matury. Szantażem, kłamstwem, manipulacją, wykorzystując swoją pozycje. I choć proceder trwa od lat i dotyczy większości szkół średnich w Warszawie i bardzo wielu uczniów, to prezydent miasta nic z tym nie zrobił. Nie zażądał wyjaśnień od dyrektorów w trybie art 57 ustawy prawo oświatowe, nie zawiadomił prokuratury ani kuratorium choć miał obowiązek. Nie zwolnił dyrektorów mianowanych i nie wstrzymał premii – dodatków motywacyjnych skorumpowanym dyrektorom. Teraz na kilka dni przed maturą można jeszcze pomóc większości z około tysiąca pokrzywdzonych uczniów klas maturalnych. Wystarczy.

Warszawskie szkoły będą musiały się tłumaczyć?

Instytut Ordo Iuris zareagowało na problem przez nas opisywany, i wysłał do warszawskich liceów wniosek o udostępnienie informacji publicznej, ilu uczniów w tym roku zrezygnowało lub nie zostało dopuszczonych do matur z poszczególnych przedmiotów. Istnieje obawa, że tego typu decyzje mogą być motywowane zamiarem utrzymania wysokiej pozycji danej szkoły w rankingach i są podejmowane ze szkodą dla uczniów, z naruszeniem ich konstytucyjnych praw i wolności.

Szkoła jest dla ucznia, a nie uczeń dla szkoły. Jeżeli ustalono, że uczeń spełnił ustawowe wymogi uzyskania pozytywnej oceny klasyfikacyjnej, szkoła nie ma innego legalnego powodu, aby nie dopuścić go do matury z danego przedmiotukomentuje apl. adw. Nikodem Bernaciak, analityk Ordo Iuris.

Zgodnie z art. 3 pkt 21c ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, umożliwiający uzyskanie świadectwa dojrzałości. Art. 44q ust. 1 pkt 1 u.s.o. stanowi natomiast, że uczeń kończy szkołę ponadpodstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć pozytywne oceny końcowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb. W myśl ust. 4, uczeń liceum ogólnokształcącego, który nie spełnił warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, powtarza ostatnią klasę tej szkoły.

Zgodnie z art. 44b ust. 6 pkt 1 u.s.o., ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3. Paragraf § 7 wydanego na podstawie art. 44zb rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych  stanowi, że pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny 6-2, a negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena 1. Oznacza to w praktyce, że jedyną zgodną z prawem przesłanką niedopuszczenia ucznia do matury jest otrzymanie przez tego ucznia oceny 1 z danego przedmiotu, w wyniku niespełnienia wymagań edukacyjnych sformułowanych przez nauczyciela znacznie wcześniej.

Komentarz

Szkolnictwo w warszawie kolokwialnie rzecz ujmując schodzi na psy, to efekt dekad w czasie których ze szkół zrobiono platformy ideologiczne. Obecnie za edukację w Warszawie odpowiedzialna jest Renata Kaznowska, która była przez nas informowana o problemie. Niestety, Pani Kaznowska wiele spraw zamiata pod dywan chroniąc tę patologię. Poza blokowanie matur, częste jest tuszowanie wypadków, którymi ofiarami są dzieci (Ursynów, Wilanów), jak i głęboko już i niepokojąca seksualizacja dzieci i młodzieży. Tu liderką jest Dorota Łoboda, bawiąca się w tęczowe szkoły.

Nasza redakcja dostaje coraz więcej zgłoszeń o dyskryminacji osób wierzących, które nie godzą się na to aby szkoła stawała się ideologicznie nakierowana. Wierzymy, że wcześniej czy później ten fatalny proceder zostanie wyeliminowany.

Portal Warszawski

 

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski