Mikro Szkoły – szansą na zmiany w polskiej edukacji? Do Sejmu, jak i kilku polityków trafiła propozycja ustawy, która dotyczy zmiany w polskiej oświacie

Do Sejmu, jak i kilku polityków trafiła propozycja ustawy, która dotyczy zmiany w polskiej oświacie. Autorem jest właściciel kilku przedszkoli warszawskich, jak i specjalista w dziedzinie edukacji.

Szanowne Panie i Panowie posłowie członkowie komisji

Przedkładam Państwu propozycję zmian które ograniczą transmisję chorób zakaźnych, zwiększą dostęp do edukacji i ułatwią innowacyjne zmiany nauczania. Proponuję rozważyć zmianę systemu oświaty w taki sposób by znieść barierę wejścia na rynek edukacyjny i ułatwić prowadzenie już istniejących i nowych MIKRO SZKÓŁ – do 25 dzieci – przedszkoli i placówek.

A1.

W odniesieniu do Mikro Szkół – przedszkoli i placówek zakładanych i prowadzonych dla grupy do 25 uczniów, (wychowanków, słuchaczy). Proponuję znieść wymóg:

– posiadania opinii Sanepidu o lokalu,

– posiadania opinii Komendanta Straży Pożarnej o lokalu,

– zmieniania sposobu użytkowania, o ile są prowadzone w lokalach użytkowych lub mieszkalnych znajdujących się na parterze.

A2.

Ponadto ustalić że dotacje muszą być wypłacane w wysokości nie mniejszej niż 100 % dotacji dla danego typu i rodzaju szkoły publicznej w danej gminie (obecnie dla przedszkoli jest minimum 75%).

A3.

Ponadto ustalić, że szkoły, przedszkola i placówki do 25 uczniów otrzymują dodatkową dotację na cele zapewnienia nieruchomości w wysokości 30% dotacji podstawowej jeśli nie korzystają z nieruchomości publicznej.

A4.

Zgoda na założenie szkoły (przedszkola, placówki) publicznej do 25 uczniów powinna być wydawana z urzędu na wniosek organu prowadzącego szkołę. Obecnie organ administracji może odmówić, jeśli szkoła nie uzupełnia braków w sieci szkół publicznych.

B.

Dotacja powinna być wypłacana od pierwszego miesiąca działania szkoły.
Składanie wniosków o dotacje przez szkołę w pierwszym roku działania nie powinno być obowiązkowe bez względu na wielkość szkoły, a przynajmniej brak takiego wniosku nie powinien być opatrzony sankcją odmowy wypłacenia dotacji przez cały kolejny rok. W szczególności w pierwszym roku w którym szkoła otrzymuje dotacje. Obecnie składać wniosek można jedynie po dokonaniu wpisu szkoły do ewidencji co powoduje wydłużenie procesu otwierania nowych szkół o kilka do kilkunastu miesięcy.

Uzasadnienie

Obecnie system oświaty, w tym sieć szkół jest częściowo centralnie sterowany przez gminy i powiaty, a częściowo poddany grze rynkowej. J.s.t. mogą teoretycznie odmówić wydania zgody na założenie szkoły publicznej, ale tylko wtedy gdy taka szkoła nie uzupełnia braków w sieci szkół publicznych. W praktyce zgody są wydawane uznaniowo. Obecnie szkoły otwierane są głównie z powodów komercyjnych przez osoby, firmy które godzą się na inwestowanie dziesiątek czy setek tysięcy złotych w samo spełnienie w/w wymogów licząc że w przyszłości im się to zwróci. Zniesienie bariery wejścia na rynek dla Mikro Szkół (do 25 dzieci), otworzy rynek na szkoły prowadzone przez małe grupy, np. rodziców z kilku rodzin dla swoich dzieci.

Obecnie kilka rodzin posiadających wspólnie kilkanaścioro dzieci zazwyczaj nie jest w stanie wydać 100 000 PLN i czekać kilka lat na spełnienie wszystkich wymogów urzędowych zanim będą mogli prowadzić szkołę. Czy prowadzić przez pierwszy rok szkoły bez dotacji z j.s.t.

Obecnie bariera wejścia na rynek jest ogromna i całkowicie pozbawiona sensu. Zanim złożymy wniosek o wpis do ewidencji czy rejestru musimy wiele miesięcy utrzymywać lokal, doprowadzać go do wymogów sanitarnych i p. poż, czekać na zmianę sposobu użytkowania, wydanie opinii sanitarnej i p. poż. Wszystkie te czynności muszą być wykonywane jedna po drugiej, nie ma możliwości wykonania ich na raz. A po dokonaniu wpisu do ewidencji musimy jeszcze czekać na otrzymanie dotacji od kilku do kilkunastu miesięcy. Cały czas wynajmując lokal, który stoi pusty.


Moje propozycje są praktyczną realizacją postulatu Donalda Tuska – rejestracji firmy w jednym okienku w 15 minut i są zbliżone do rozwiązań innych form wychowania przedszkolnego z 2007 roku.


Przedkładam szanownym posłom propozycję w/w zmian bo uważam, że teraz jest dobry moment na wprowadzenie tej zmiany i to bez zbędnej zwłoki.

Zalety Mikroszkoły

1. zwiększą dostęp do edukacji,

2. większą rolę rodziców, pozwolą na utrzymanie więzi rodziców z dziećmi obecnie niszczonych przez szkoły masowe,

3. będą silnym impulsem rozwoju gospodarki i złagodzenia recesji,

4. są okazją do zastosowania nowatorskich metod pedagogicznych, indywidualizacji opieki, edukacji i wychowania, odejścia od pruskiego systemu szkolnego,

5. są okazją do znacznego ograniczenia kosztów dojazdu do szkół, korków w miastach, wzmocnienia środowisk lokalnych,

6. Mikro Szkoły są doskonałą strategią ograniczania COVID19!

Portal Warszawski

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.