W Elektrociepłowni Siekierki powstaje nowy blok na paliwa nisko i zeroemisyjne

RDF (z jęz. ang. Refuse Derived Fuel) – paliwo alternatywne powstające w wyniku wysortowania oraz odpowiedniego przygotowania frakcji odpadów charakteryzujących się wysoką wartością opałową. Projekt wpisuje się w nowe cele dążenia do neutralności klimatycznej (Europejski Zielony Ład) – czytamy na stronie PGNiG.

Co da budowa bloku?

Poprzez zwiększenie udziału paliw zeroemisyjnych przyczynia się do redukcji emisji CO2 w PGNiG TERMIKA SA w zakresie od 300 do 400 tys. ton rocznie – co jest równoznaczne zobniżeniem opłat za prawa do emisji CO2. większa udział ciepła odnawialnego, realizując wymagania: Dyrektywy RED II, wymogów dla dla efektywnych systemów ciepłowniczych oraz spełnienia norm dla podłączania nowych budynków. Dodatkowo budowa jednostki nisko i zeroemisyjnej wpisuje się w bilans odpadów komunalnych przeznaczonych do termicznego przekształcania.

Celem inwestycji planowanej przez PGNiG TERMIKA jest zagospodarowanie energetyczne tej frakcji odpadów komunalnych, których zgodnie z prawem nie wolno gromadzić na składowiskach. Spalanie odpadów komunalnych jest elementem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), która wchodzi w skład strategii gospodarki Unii Europejskiej.

Magazynowanie odpadów

Magazynowanie odpadów na terenie Elektrociepłowni będzie miało tylko charakter operacyjny (kiku -dniowe magazynowanie), a odpady będą odizolowane od otocznia poprzez zastosowanie zamkniętych i szczelnych budynków oraz instalacji. Dodatkowo będą zastosowane układy filtracji i dezodoryzacji z zastosowaniem filtrów zwęgla aktywnego.

Uboczne produkty spalania (popiół lotny i popiół denny) będą odbierane przez firmy zewnętrzne; nie będą przetwarzane ani składowane na terenie zakładu elektrociepłowni.

Korzyści?

Całkowite odejście od węgla w nowym bloku wielopaliwowym, a tym samym ograniczenie emisji CO2 w Elektrociepłowni Siekierki. Spełnianie wszystkich wymagań dotyczących ochrony środowiska, w tym standardów Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT – Best Available Technique). W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery wraz z kotłem zabudowane zostaną instalacje do ich usuwania ze spalin. System oczyszczania spalin zawierać będzie m.in. takie elementy: odazotowanie spalin metodami pierwotnymi; instalacja odsiarczania i usuwania innych składników kwaśnych ze spalin; usuwanie dioksyn, furanów i rtęci z wykorzystaniem węgla aktywowanego.

Rozpoczęcie budowy: III kwartał 2023 r. – zakończenie budowy: IV kwartał 2026 r.

za; PGNiG

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *