[NASZA ANALIZA cz. 2] Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym jest niezgodny z konstytucją!

Dziś kontynuujemy wątek obradów Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1504) , które odbyło się 20 października 2021 r. i w związku z niemożnością wzięcia w niej udziału naszego przedstawiciela, pragniemy przekazać nasze oficjalne opracowanie w przedmiotowej sprawie, opracowane przez naszego eksperta dr. inż. Piotra Krzemienia z Biura Badania Wypadków Drogowych.

UWAGI

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, druk sejmowy nr 1504, został negatywnie oceniony między innymi w opiniach; Rzecznika Praw Obywatelskich, Stowarzyszenia Sędziów Iusticia (w zakresie zmian w k.k.), Naczelnej Rady Adwokackiej, Instytutu Kultury Prawnej Ordo Iuris, Stowarzyszenia Alter Ego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Opracowanie Dr.  inż. Piotra Krzemienia (Biuro Badania Wypadków Drogowych) – z ramienia Stowarzyszenia Lubię Miasto – UWAGI WŁASNE;

Środowisko komorników sądowych od lat zgłasza niską ściągalność należności, co jest spowodowane zbyt empatycznym prawem. Już samo umożliwienie skutecznego działania komornikom przyniosłoby lepszy skutek niż omawiana nowela. Nieuchronność kary jest tu kwestią zasadniczą.

Projekt cieszy ubezpieczycieli, najprawdopodobniej z powodu zdjęcia z nich części         odpowiedzialności finansowej za wypadki drogowe.

– istnieje w Polsce problem braku zaufania do znaków drogowych wyrażających również zbyt niskie ograniczenia prędkości dozwolonych, które niejednokrotnie ustawiane są nieadekwatnie do miejscowych warunków ruchu drogowego. Również znak „obszar zabudowany” nie zawsze jest stawiany zgodnie z rozporządzeniem, np. daleko poza tym obszarem. Przed wprowadzaniem omawianych regulacji należy wykonać ich fachowy audyt – z udziałem biegłych sądowych badających przyczyny wypadków. W przeciwnej sytuacji zaufanie to będzie nadal spadać, a w miejscu gdzie znak jest ustawiony zasadnie kierujący nie będą go przestrzegali np. poruszając się z nadmierną i często rzeczywiście  niebezpieczną prędkością.

Przyczyny wypadków są wprowadzone do statystyk na samym początku postępowania przygotowawczego. Niestety nie są one weryfikowane po prawomocnych rozstrzygnięciach sądowych. Między innymi dlatego Stowarzyszenie Piesza Polska wykonała własne badania na aktach prawomocnie zakończonych spraw. Rezultat był taki, że to piesi są głównymi sprawcami wypadków z ich udziałem. Zadać więc należy pytanie czy to wyłącznie wobec kierujących należy eskalować kary, a nie należałoby podnieść mandatów także tym drugim uczestnikom ruchu. Oczywiście jednocześnie powinna mieć miejsce prawidłowa edukacja, gdyż obecne spoty pozostawiają wiele do życzenia. W kampaniach takich należy jasno i precyzyjnie wskazywać na obowiązki wszystkich uczestników ruchu. Dotyczy to również użytkowników UTO i UWR.

„Wizja zero” brzmi medialnie. Jest natomiast utopią, bowiem jej osiągnięcie wymagałoby praktycznie wyeliminowania ruchu drogowego. Dlatego skupić się należy na zmniejszaniu odchylenia standardowego w liczbie wypadków wobec innych krajów. Przekaz powinien być uczciwy.

Podsumowując

Trzeba stwierdzić, że w obecnej postaci projekt nie zasługuje na aprobatę. Brak jest uzasadnienia do procedowania noweli w trybie pilnym, zwłaszcza wobec tak poważnych jej wad. Nie ulega wątpliwości, że niektóre kwoty mandatów, a także grzywien nakładanych przez sądy wymagają zwiększenia, jednak sądom należy pozostawić możliwość dopasowania kar do sytuacji majątkowej i zarobkowej sprawcy. Zagadnienie edukacji niechronionych uczestników ruchu niestety nie zostało w ogóle w projekcie uwzględnione.

Tu dla przypomnienia pierwsza część analizy

 

[NASZA ANALIZA cz. 1] Projekt nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym jest niezgodny z konstytucją!

 

Lubię Miasto po konsultacji z drem inż. Piotrem Krzemieniem z Biura Badania Wypadków Drogowych

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.