Dawny teren warszawskiego getta w Gminnej Ewidencji Zabytków

1 października Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy, podpisała Zarządzenie nr 1667/2021 w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków m.st Warszawy. Ujęcie terenu getta w GEZ jest zwieńczeniem kilkuletniej, zapoczątkowanej w 2017 roku, pracy badawczej zespołu archeologów z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Podstawą ujęcia zabytku w GEZ była analiza historyczno-kartograficzna

Zarządzeniem tym została włączona między innymi karta ewidencyjna archeologicznego zabytku nieruchomego pt.: „Podziemne relikty getta warszawskiego – getto szczątkowe i szopy wraz z terenami niezamieszkałymi „dzikimi”. Osadnictwo miejskie”.

Tytuł i treść karty została przygotowana w wyniku wieloetapowych konsultacji ze specjalistami z Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Centrum Badań nad Zagładą Żydów Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Muzeum Getta Warszawskiego, Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Państwowego Muzeum Archeologicznego, Muzeum Warszawy oraz Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich Oddział w Warszawie.

 

 

Projekt badawczy

Intencją Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków było w pierwszej kolejności ujęcie w GEZ obszaru o największym potencjale archeologicznym, czyli terenów, gdzie prawdopodobieństwo natrafienia na zabytki archeologiczne, świadczące o losach mieszkańców getta, jest największe. Zaliczono do niego teren getta szczątkowego i szopy wraz z tzw. terenami niezamieszkałymi tzw. „dzikimi“. W wyniku prac otrzymano wektorową bazę danych zawierającą historyczne podziały katastralne dla całego obszaru wchodzącego w obręb byłych terenów getta (ok. 1725 hipotek), a także wykaz dawnych numerów hipotecznych i policyjnych (ok. 2150).


Mam nadzieję, że to początek kompleksowej ochrony pozostałości po dawnej dzielnicy żydowskiej. Do ochrony tych nielicznych, podziemnych zabytków będących w tej chwili najważniejszą pozostałością po mieście i kulturze żydowskiej, które zniknęły w 1943 r. – Stołeczny Konserwator Zabytków.


Archeologia getta od poniedziałku jest zabytkiem

Ujęcie obszaru getta w gminnej ewidencji zabytków pozwoli objąć go prawną ochroną konserwatorską, na podstawie zapisów w przygotowywanych dla tego terenu miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Jednak już od tej chwili wszystkie wydawane decyzje o pozwoleniu na budowę będą musiały podlegać uzgodnieniu z konserwatorem.

za; Stołeczny Konserwator Zabytków

Portal Warszawski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *