STOP STREFOM PŁATNEGO PARKOWANIA W POLSCE!!

Coraz więcej miast ma dość okradania własnych obywateli, i dlatego też pierwszym krokiem, które podejmuje aż 5 miast, jest sprzeciw wobec stref płatnego parkowania.

Mówimy dość!

Koalicja Zmotoryzowanych podejmuje kolejne działanie mające na celu poprawę jakości życia w miastach.   Dlatego wysyłamy nasz wniosek do Prezydenta, Premiera oraz Posłów RP projekt zmiany w Ustawie ,,Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 U S T AWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(z późniejszymi zmianami)” i wnioskujemy o zmiany w części Art. 13 dotyczącego Stref Płatnego Parkowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W demokracjach zachodnich strefy płatnego parkowania obejmują około 1-2 km kwadratowych miasta, które to strefy otoczone są licznymi wielopoziomowymi parkingami.
Polskie antyspołeczne samorządy wykorzystują Ustawę o drogach publicznych jako maszynkę do wyciągania pieniędzy, wprowadzając strefy płatnego parkowania na obszarach kilku dzielnic, która obejmuje powyżej 10 km kwadratowych – tak jest w: Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Krakowie oraz w wielu innych miastach i miasteczkach.

Strefy płatnego parkowania stały się sposobem zarabiania pieniędzy przez samorządy kosztem mieszkańców. Radni na wniosek prezydenta miasta (burmistrza, wójta), wydają zgodę na powiększenie stref oraz na podnoszenie opłat. Takie działanie nie ma nic wspólnego z demokracją ani sprawiedliwością społeczną, ponieważ mieszkańcy, których dotyczy powiększenie strefy nie mają żadnej możliwości zablokowania takich działań zgodnie z Art 4 Konstytucji RP. Jak wiemy radni, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie są wybierani w wyborach bezpośrednich i powinni służyć mieszkańcom a nie działać przeciwko nim!

Czego się domagamy??

Domagamy się zmiany Ustawy o drogach publicznych dotyczących stref płatnego parkowania , które zapoczątkują odzyskiwanie miast dla mieszkańców. Trzeba zakończyć dyktaturę polityków-prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych z różnych partii politycznych. Ich działania nie mają nic wspólnego z poprawą jakości życia. Gdy zbliżają się wybory wtedy padają górnolotne hasła co chcą zrobić dla mieszkańców. A co z tego wynika? Każdy widzi! Na przykład w Łodzi dzielnica Śródmieście stała się martwią pustynią bez handlu, usług i ze znikającymi mieszkańcami, którzy wyprowadzają się w inne rejony miasta lub do ościennych miejscowości.

Jednocześnie ze smutkiem zauważamy, że władze centralne opracowując przepisy dotyczące zmotoryzowanych, dają sobie jak i samorządom prawo do łupienia kierowców. Ostatnia oficjalna narracja władz państwowych również wymierzona jest w posiadaczy samochodów. Kiedyś zbiorowym uniwersalnym wrogiem był kułak, burżuj i prywaciarz a teraz posiadacz samochodu?

Pora to zmienić oddać miasta mieszkańcom

Dlatego jeśli Sejm i Rząd RP na czele z Premierem Mateuszem Morawieckim nie przeprowadzą nowelizacji ustawy, które będzie dbała o dobro mieszkańców podejmiemy się zebrania podpisów pod Projektem Obywatelskim ww Ustawy wprowadzając te ważne zmiany. Liczymy na mieszkańców miast, którzy mają dość swoich samorządowców podnoszących podatki tylko dla swoich korzyści.
Dlatego apelujemy do Mieszkańców wszystkich miast w Polsce włączcie się w nasze działania dla dobra Polaków.

Treść listu wysyłanego do 460 Posłów w Polsce

Szanowna/y Pani/Panie Poseł/Pośle,
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom społecznym wnioskujemy o rozpoczęcie prac w Sejmie RP celem przeprowadzenia nowelizacji ustawy Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 U S TAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (z późniejszymi zmianami) w części Art. 13 dotyczącego Stref Płatnego Parkowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Koalicja Zmotoryzowanych otrzymuje liczne prośby o pomoc ws działań władz miast oraz samorządów, które nie liczą się z głosem mieszkańców. Dlatego na Pani/Pana ręce składamy oficjalny wniosek o nowelizację ww Ustawy , która ma w swoim założeniu zapobiegać antyspołcznym działaniom samorządów. Poniżej przedstawiamy projekt zmian i wierzymy, że Pani/Pan Poseł wspólnie z innymi Parlamentarzystami wprowadzi proponowane zmiany w życie.
Podpisał z ramienia Koalicji Zmotoryzowanych
……………………………………………
Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
U S T AWA
z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych
(z późniejszymi zmianami)
Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
( DODAJE SIĘ ZAPIS ) ( NASZA PROPOZYCJA )
46) Śródmiejska strefa płatnego parkowania : to obszar o powierzchni nie większej niż dwa kilometry kwadratowe jedynie w centrum miasta o liczbie ludności powyżej 100 000 mieszkańców
Art. 13
Art. 13. 1. Korzystający z dróg publicznych są obowiązani do ponoszenia opłat
za:
1) postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych:
a) ( UCHYLONY ) (NASZA PROPOZYCJA)
b) w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania;
13b. 1. ( ZMIANA ZAPISU ) ( NASZA PROPOZYCJA) Opłatę, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a, pobiera się za
postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym
miejscu, w określone dni robocze, tylko w godzinach 8-18
2. ( UCHYLONY) (NASZA PROPOZYCJA)
2a. ( ZMIANA ZAPISU) ( NASZA PROPOZYCJA) Śródmiejską strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach zgrupowania intensywnej zabudowy funkcjonalnego śródmieścia, które stanowi faktyczne centrum miasta w mieście o liczbie ludności powyżej 100 000 mieszkańców. Strefą nie mogę być objęte miast/gminy/miasta na prawach powiatu poniżej 100 000 mieszkańców. Nie można ustanawiać czasowych stref płatnego parkowania w miejscowościach turystycznych.

2b. ( NASZA PROPOZYCJA) Ustalenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, w tym ustalenie wysokości opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, wymaga uprzedniego
przeprowadzenia przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) referendum wśród mieszkańców
1) ( UCHYLONY) (NASZA PROPOZYCJA)
2) (UCHYLONY) ( NASZA PROPOZYCJA )
3. (ZMIANA ZAPISU ) ( NASZA PROPOZYCJA ) Rada gminy (rada miasta) na wniosek wójta (burmistrza, prezydenta miasta), może ustalić śródmiejską strefę płatnego parkowania po ogłoszeniu wyników ważnego referendum wśród mieszkańców miasta
4. ( ZMIANA ZAPISU ) Rada gminy (rada miasta), ustalają śródmiejską strefę płatnego parkowania:
1) ( ZMIANA ZAPISU ) ( NASZA PROPOZYCJA ) ustala wysokość opłaty po ogłoszeniu wyników referendum wśród mieszkańców, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, z tym że opłata za pierwsze dwie godziny postoju pojazdu samochodowego nie może przekraczać:
a) (UCHYLONY)( NASZA PROPOZYCJA )
b) ( ZMIANA ZAPISU ) ( NASZA PROPOZYCJA ) w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania – 0,10 % minimalnego wynagrodzenia, w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564)

6. Organ właściwy do zarządzania ruchem na drogach w uzgodnieniu z zarządcą drogi:
1) ( ZMIANA ZAPISU ) ( NASZA PROPOZYCJA ) wyznacza w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania miejsca przeznaczone na postój pojazdów, w tym stanowiska przeznaczone na postój pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową;
1a) ( ZMIANA ZAPISU ) ( NASZA PROPOZYCJA ) wyznacza w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, miejsca przeznaczone na postój pojazdów elektrycznych na czas ładowania przy punktach ładowania zainstalowanych w ogólnodostępnych stacjach ładowania, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;
2) (ZMIANA ZAPISU ) ( NASZA PROPOZYCJA ) może wyznaczać w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania zastrzeżone stanowiska postojowe (koperty) w celu korzystania z nich na prawach wyłączności w określonych godzinach lub całodobowo.

Wspólnie podpisali;

LDZ Zmotoryzowani Łodzianie, Portal Warszawski, Stopkorkom, Poznański Apel Zmotoryzowanych
Organizacja Poznańskich Kierowców, Lubię Miasto, Stowarzyszenie Nasze Orłowo – czyli Łódź, Gdańsk, Gdynia, Warszawa, Poznań

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *