Czy członkowie zespołu Budżetu Obywatelskiego mogą zgłaszać projekty w dzielnicy???

To co należy brać pod uwagę, to fakt iż uchwała ta dotyczyła Budżetu Partycypacyjnego, a obecnie formalnie od 2018, wykonawczo (realizacja V edycji) od 2019 roku mamy Budżet Obywatelski. Zgodnie z tym prawdopodobnie obecnie nie ma to mocy prawnej. Natomiast można to odnieść do analizy lat 2015-2018. Uchwała dotyczy powoływania zespołów ds. budżetu na dany rok.

Fakty

§ 3a. 1. Członek Zespołu nie może zgłaszać projektów w dzielnicy, w której jest członkiem Zespołu.

2. W przypadku złożenia projektu przez członka Zespołu, w dzielnicy, w której jest członkiem Zespołu, traci on członkostwo Zespołu. W takim przypadku uzupełnienie składu Zespołu następuje w trybie określonym w § 3 ust. 12, 14 i 16.

§ 6. 1. Zespół może:

2)  postanowić o wyłączeniu członka od udziału w pracach Zespołu nad projektem jeżeli

jego udział prowadziłby do konfliktu interesów. 

2. Przez konflikt interesów, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 rozumie się znane okoliczności mogące doprowadzić do wystąpienia podejrzeń o stronniczość przy wykonywaniu zadań należących do Zespołu. Konflikt interesów może powstać w szczególności gdy członek Zespołu pozostaje z projektodawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.

https://twojbudzet.um.warszawa.pl/sites/twojbudzet.um.warszawa.pl/files/zarzadzenie_w_sprawie_zespolow_i_koordynatorow.pdf

I teraz należy zadać pytania;

  •  kto siedział w jakiej komisji dzielnicowej? 
  • w którym roku dana osoba zasiadała w zespole;
  • czy składał jakieś projekty na daną edycję BP, podczas której zasiadał w komisji?

 

Na przykład Robert Buciak został powołany przez Gminę Mokotów do zespołu dla Mokotowa na rok 2017, a na samą edycję BP 2017 złożył aż 19 projektów na Mokotowie, w związku z powyższym powinien był zostać wydalony z komisji (chyba nie został).

Tu dokumenty;

zarzadzenie_w_sprawie_zespolow_i_koordynatorow

zespół_mokotów_budzet_partycypacyjnny

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *