Czy w Liceum Bema dochodziło do blokowania matur??

Publikujemy odpowiedź dyrektora LXV LO im Bema pani Małgorzaty Pucułek w całości, i zamieszczamy kolejne pytania jakie zadaliśmy szkole. Wstrzymujemy się jednocześnie od komentowania informacji udzielonych przez szkołę. Nadal prowadzimy dziennikarskie śledztwo, rozmawiamy z kolejnymi uczniami szkoły.

Pytaliśmy o blokadę matur w Liceum Bema

Szanowny Panie,
Uprzejmie informuję, iż w LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi
im. gen. Józefa Bema nie są mi znane  zjawiska blokowania dostępu do egzaminu maturalnego. W związku z pytaniami zawartymi w Pana piśmie z dnia 28.06.2021r. informuję iż:


a)    W ostatnich kilku latach zdarzały się pojedyncze przypadki, kiedy uczniowie klas programowo najwyższych po złożonej wstępnej deklaracji rezygnowali z przystąpienia do egzaminu maturalnego.


b)    Za procedury związane z egzaminem maturalnym w LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema odpowiada wicedyrektor szkoły. Każda osoba, która rezygnowała z przystąpienia do egzaminu  rozmawiała z Panią wicedyrektor, były to zawsze ich własne integralne decyzje.


c)    Nie wystąpiły przesłanki do zawiadomienia prokuratury.


d)     LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema to szkoła, w której uczący się uczniowie posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Często zdarzają się tak duże dysfunkcje (w tym upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim), że po konsultacjach ze specjalistami, zainteresowanymi uczniami i ich rodzicami od początku swojej edukacji ukierunkowani są na taki rozwój zawodowy, który pozwoli im na funkcjonowanie w przyszłości. Najczęściej jest to nauka umiejętności zdobyta na kursach zawodowych lub szkołach policealnych.

Bywały też sytuacje, kiedy uczniowie mieli plany wyjazdu za granicę do pracy lub przejmowali rodzinną firmę. Wówczas jedynym ich celem było ukończenie szkoły a nie przystąpienie do egzaminu maturalnego.


e)    W LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema nie występuje zjawisko układu za ocenę pozytywną na koniec roku w zamian za rezygnację z egzaminu maturalnego;.


f)    W ostatnich 5 latach była 1 osoba, która miała takie prawo. Była nieklasyfikowana z wychowania fizycznego.
Egzaminy klasyfikacyjne są zawsze wyznaczone i przeprowadzone przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. W tym przypadku w kwietniu, a więc przed egzaminem maturalnym.


g)    Od 2016 r. roku klasyfikacje uczniów przebiegły w następujący sposób:
•    2020/21 – wszyscy klasyfikowani;
•    2019/20 – wszyscy klasyfikowani;
•    2018/19 – 2 osoby nieklasyfikowane z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności (nie uzyskały zgody rady pedagogicznej na zdawanie egzaminu klasyfikacyjnego). Nieklasyfikowanie było zwykle ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w planach nauczania klasy trzeciej;          – 1 osoba nieklasyfikowana z wychowania fizycznego;
•    2017/18 – 1 osoba nieklasyfikowana ze wszystkich przedmiotów, mimo takiego prawa nie przystąpiła do egzaminów, wyjechała z Warszawy.
•    2016/17 – wszyscy klasyfikowani;


h)    Wszyscy uczniowie w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema, a więc i w klasach programowo najwyższych są zawsze informowani o możliwości przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Wszystkie terminy wyznaczone są zgodne z obowiązującym prawem, czyli w ostatnim tygodniu sierpnia.
Wszyscy uczniowie na początku każdego roku szkolnego są informowani przez wychowawców klasy o prawach i obowiązkach ucznia, Przedmiotowych Zasadach Oceniania i Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. Uczniowie klas programowo najwyższych i ich rodzice o procedurach związanych z przebiegiem egzaminu maturalnego i przysługującym ich prawom są informowani  przez wicedyrektora na początku września roku maturalnego. Wszystkie informacje zawarte są w Statucie Szkoły, który znajduje się na stronie internetowej szkoły, w tym zawarte są informacje o możliwości podwyższania  ocen i procedurach odwołania się od oceny. W ostatnich latach nie było takiego przypadku. Nie było „sprawdzianu wiadomości”.


i)       W LXV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema nie wystąpiły przypadki egzaminów komisyjnych, sprawdzianów końcowych. Zgodnie z obowiązującym prawem są:
•    egzaminy klasyfikacyjne – przed zakończeniem zajęć dydaktycznych, a więc przed egzaminem maturalnym;
•    egzaminy poprawkowe – zawsze w ostatnim tygodniu sierpnia a więc po majowej sesji egzaminacyjnej, gdyż tak stanowi prawo.


Uprzejmie informuję, iż nie jestem w stanie przesłać dokumentów, o które Pan prosi  gdyż:


– deklaracje maturalne z lat ubiegłych nie są gromadzone w szkołach, podobnie jak notatki z prowadzonych rozmów.
Szanowny Panie zdarzenia, które Pan sugeruje w piśmie są niedopuszczalne w rzeczywistości prawidłowego  funkcjonowania szkoły. Jeżeli posiada Pan jakąkolwiek wiedzę o nieprawidłowościach związanych z procedurami związanymi z przygotowaniem i przebiegiem egzaminu maturalnego w LXV Liceum, to proszę o wskazanie osób związanych ze zdarzeniami oraz terminu jego wystąpienia tak abym mogła zbadać sprawę i podjąć stosowne działania.

Z poważaniem.

Małgorzata Pucułek
Dyrektor
LXV Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi
im. gen. Józefa Bema

Nasze kolejne pytania

Pytania jakie zadaliśmy dyrekcji szkoły:

1. Skąd ma Pani dyrektor wiedzę, że nauczyciele nie zawierali z uczniami kontraktów „zaliczenie przedmiotu w zamian za rezygnację z matury”? Czy dyrektor badał to na własną rękę osobiście? Jeśli tak to w jaki sposób, oraz proszę o przedstawienie dokumentów które powstały w wyniku prowadzonych ustaleń, np. notatek, protokołów. Jeśli dyrektor nie badał osobiście przyczyn i okoliczności tych nieracjonalnych działań uczniów, to czemu nie zwrócił się do organów do tego powołanych: policji i prokuratury?


2. Skąd dyrektor szkoły może wiedzieć na kilka dni przed końcem zajęć dydaktycznych o tym czy uczniowie, bądź któryś z rodziców uczniów którym przysługuje wniosek o sprawdzian wiadomości i umiejętności nie złoży tego wniosku w przyszłości, ale w terminie przewidzianym ustawą?


3. Proszę precyzyjnie wskazać przepis który zabrania przeprowadzenia egzaminu poprawkowego przed terminem egzaminu maturalnego.


4. Skąd dyrekcja szkoły wie o tym, że uczeń który nie otrzymał ocen pozytywnych z wszystkich przedmiotów obowiązkowych na koniec roku nie ukończył lub nie ukończy innej szkoły, np. niepublicznej w „trybie edukacji domowej” lub dla dorosłych?


5. Jaki czas szkoła ma obowiązek przechowywać dokumentację przebiegu nauczania w szczególności pisma, protokoły i notatki z rozmów i przekazywania informacji o przysługujących uczniom prawach, wnioskach o egzamin i sprawdziany?


6. Kiedy zostanie dostosowany do obowiązującego prawa statut szkoły, który zawiera szereg wadliwych zapisów, w tym dotyczących skreślania z listy uczniów?

Portal Warszawski

zdj. bem.waw.pl

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły