[TYLKO U NAS] NA CZYM POLEGA PRZEKRĘT Z DOLINKĄ SŁUŻEWIECKĄ??

Mając na względzie właściwą interpretację Budżetu Obywatelskiego w części konsultacji społecznych dla m. st. Warszawy i jednocześnie chcąc w sposób logiczny zrozumieć decyzje Urzędników, w tym CKS, o realizacji projektu w części rzeczowo-finansowej dotyczącej Parku Dolina Służewska, przeanalizowano wnioski z jedynych rzetelnych konsultacji społecznych jakie przeprowadzono w latach 2014-20215 pn. „Wymyślimy wspólnie Dolinę Służewiecką”.

Analizujemy

W dokumencie opracowanego projektu CKS m. st. Warszawy oraz Fundacji Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów w Warszawie z dnia 8 grudnia 2015 r. na zlecenie  m. st. Warszawy (współfinansowanie z funduszy EOG – Program obywatele dla Demokracji) po prezentacji III wariantów zagospodarowania Parku Dolina Służewska w I edycji BP) str. 12 -13 w Podsumowaniu konsultacji czytamy:

Rezultatem konsultacji społecznych były precyzyjne wytyczne Urzędu Dzielnicy przekazane projektantom 22 października 2015 r., które nadawały kierunek dalszym pracom koncepcyjnym. Poniżej zamieszczamy treść dokumentu zawierającego najważniejsze wnioski zebrane ze wszystkich źródeł, opracowane przez Wydział Ochrony Środowiska Dzielnicy Mokotów. Wytyczne do dalszych prac koncepcyjnych parku Dolina Służewska – na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych oraz zebranych uwag i opinii mieszkańców Dzielnicy Mokotów stwierdzić należy, że spośród blisko 2.100 otrzymanych głosów zdecydowana większość jest zadowolona z obecnego stanu zachowania parku, przy czym silnie akcentowana jest potrzeba wzbogacenia elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, toalety) oraz uporządkowania układu ciągów pieszych […] Większość osób uczestniczących w konsultacjach oczekuje rewitalizacji istniejących zbiorników wodnych, ale bez wykonywania nowych. Zdecydowana większość popiera połączenie pieszo-rowerowe pod ulicą Puławską, ale główny ruch rowerowy postuluje wyprowadzić poza park do układu ścieżek rowerowych, towarzyszących parkowi.

Niemal wszyscy uczestnicy konsultacji nie chcą na terenie parku jakichkolwiek obiektów, które generowałyby zwiększone oddziaływanie akustyczne na tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym toru nartorolkowego, a opowiadają się za zagospodarowaniem zielenią tłumiącą istniejące uciążliwości od ciągów komunikacyjnych”.

Należy przypomnieć, że autorem tego niechcianego projektu, jest Robert Buciak. Jego ojciec był szczecińskim milicjantem, TW, który tłumił robotników w Szczecinie. Buciak wokół palca owinął sobie stołecznych urzędników (HIT!) teraz pracuje w rządowym ministerstwie infrastruktury! Jakim cudem?? Ten sam Buciak, który krzyczał do nich na jesieni 2020 roku wypi…ać. Drugim podmiotem, które odpowiada ze dewastację Dolinki, jest Zarząd Zieleni.

 

W związku z powyższym zwracamy uwagę na konieczność czytania ze szczególnym zrozumieniem przepisów stanowiących prawo.

Naszym zdaniem z definicji budżetu obywatelskiego jednoznacznie wynika, że BO stanowi integralną część konsultacji społecznych, rozumianych jako demokratyczny proces, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o przeznaczeniu części budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w wyznaczonym przez Organy Samorządu procencie wydatków publicznych
w danym roku budżetowym.

Funkcja informacyjna budżetu powinna pozwolić na pozyskanie opinii na temat funkcjonowania miasta z perspektywy jego mieszkańców!! Takie założenie powoduje decentralizację władzy Urzędników.

Koncepcja budżetu obywatelskiego służy z jednej strony aktywizacji mieszkańców  w życiu publicznym, wzrostowi zainteresowania społecznego funkcjonowaniem samorządu,  a z drugiej strony sprzyja większej otwartości organów samorządu terytorialnego na potrzeby danej wspólnoty oraz sprzyja większej trafności podejmowanych decyzji inwestycyjnych. Wskazana wykładnia oznacza, że budżet obywatelski posiada bardzo istotną funkcję społeczną, ponieważ zwiększa poczucie identyfikacji mieszkańców z daną wspólnotą oraz zwiększa zaufanie do wybranych organów przedstawicielskich.*)

*) Interpretacja definicji BO przez mieszkańców Osiedla Służew nad Dolinką.

Mechanizm BO miał za zadanie scalać społeczności lokalne w osiąganiu określonych celów np. grupy mieszkańców osiedla Służew nad Dolinką. Niestety już na etapie oceny merytorycznej i formalnej zgłoszonej koncepcji pn. „100 ogrodów deszczowych  i naturalnych placów zabaw dla Warszawy” dokonano zmiany wg metryczki projektu jako „nieistotnej” na „Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m. st. Warszawy,
w tym plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka”.

Projektodawca poprzez dopisanie synonimu „w tym” dodał plac zabaw w Parku Dolina Służewiecka”, a koordynator projektu ZZW, już na etapie oceny merytorycznej uznał zmianę za nieistotną, zatwierdzając tytuł projektu

Należy jednoznacznie stwierdzić, że jest to błąd rażący, który wskazuje na nie stosowanie standaryzacji i ignorowanie dobrych praktyk mówiących o tworzeniu/opracowaniu nazwy projektu w celu wpisania do dokumentów tj. kart/opisu/metryczki projektu.  Opinia niezależnego eksperta wykazała ponad wszelką wątpliwość, iż nazwa projektu powinna stanowić jedno zdanie i w możliwie jasny oraz jednoznaczny sposób określać cele projektu oraz identyfikować obszary, na których projekt będzie realizowany. Projektodawca, o czym świadczy zapis w opisie projektu, wskazał Park Dolinę Służewską i bardzo prawdopodobne, że brał udział w „merytorycznej” ocenie koncepcji, co potwierdza wpis: cyt. „Dolinka Służewska, co nie mogło być przedmiotem dyskusji – lokalizacja ta jako jedyna była wskazana przez projektodawcę”.

Z pisma syg. akt ZZW.DRZ.211.7.2021.HSZ z dnia 08.12.2021 czytamy: „Miejsce budowy naturalnego placu zabaw w Parku Dolina Służewiecka zostało wskazane już w tytule projektu, na który mogli głosować mieszkańcy Warszawy. Projekty wybrane w ramach BO jako przejaw uprawnień mieszkańców gminy, mają szczególny charakter oraz objęte są ochroną prawną…”

Z pisma syg. akt.ZZW.DKS.211.1.2020.APA z dnia 10.12.2020 r. dowiadujemy się, że już na etapie głosowania specjalnie zaproponowana została zmiana nazwy projektu, tak aby mieszkańcy mieli pełną wiedzę na temat zakresu ww. projektu.


W piśmie syg. akt. ZZW.DRZ.211.291.2020.HSZ z dnia 30.11.2020 r. czytamy: „Pomysłodawcy projektu chodziło o stworzenie sieci/szeregu placów zabaw, które zlokalizowane są na terenie całego miasta, w wielu dzielnicach co automatycznie powoduje, że projekt zgodnie z uchwałą, należy zakwalifikować jako ogólnomiejski (zgodnie z zamysłem ciała uchwałodawczego i jest on w tym przypadku wprost realizowany). W przypadku, gdyby autor w swoim pomyśle mówił tylko i wyłącznie  o jednej konkretnej lokalizacji, która geograficznie umiejscowiona byłaby w granicach jednej dzielnicy, należałoby zakwalifikować ten projekt jako dzielnicowy. W tym przypadku taka sytuacja nie zaistniała”.


Prace przygotowawcze tj. wyłonienie wykonawcy w postępowaniu przetargowym zostały przeprowadzone w sposób analogiczny z wyjątkową niedbałością. Wyłonienie oraz ocena projektu, jak również sama realizacja świadczy o braku elementarnej wiedzy merytorycznej i skrajnej nieodpowiedzialności w całym procesie realizacji BO dotyczącym części Park Dolina Służewska. Zadbano natomiast o konsekwentną dezinformację uwzględniając tzw. naginania prawa do potrzeb jednostki tj. urzędników i projektodawcy, co w sposób jawny wskazuje na załamanie idei BO w części uwzględnienia funkcji społecznej. Mieszkańcy dzielnicy Mokotów, Osiedla Służew nad Dolinką zostali wykluczeni z możliwości bezpośredniego decydowania i identyfikacji o zagospodarowaniu miejsca w, którym mieszkają/żyją co w efekcie wywołało liczne protesty i całkowity brak zaufania do wybranych organów przedstawicielskich
tj. Radnych, Urzędników, prawników reprezentujących m. st. Warszawę jak również do Prezydenta m. st. Warszawy, który problem zbagatelizował
.

 

Metrykę projektu Ratusz, ZZW i projektodawca zmienił 4 razy w tym 2 razy w roku bieżącym tj. 8.03.2021 r. oraz 17.05. br. (załącznik metryczka z 8.03.2021 r.) Warto również zauważyć, że zmiany z dnia 8.03.br. nie zostały zachowane w części informującej o zmianach (link do strony: https://bo.um.warszawa.pl/projekt/19064?user ).

Portal Warszawski

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *