[TYLKO U NAS] ZDM wykonuje remont ul. Stalowej bez projektu budowlanego!!

W związku z dewastacją fragmentu chodnika przez uzurpatorów miejskich  z Miasto Jest Nasze, Stowarzyszenia Dla Pragi, Wygra Warszawa, wystąpiliśmy do Zarządcy ulicy z prośbą o podjęcie działań zmierzających do przywrócenia chodnika do stanu pierwotnego, oraz ukarania osoby dewastujące ulicę, tym bardziej że ich tożsamość była znana. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że w zasadzie nic się nie stało bo ZDM i tak planował wykonanie przebudowy ulicy. W związku z powyższym ponownie wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Miejskich o przedstawienie firmy, która wykona projekt na przebudowę.

Zero zaskoczenia

 Tu także spotkała nas niespodzianka, bo okazuje się, że projekt przebudowy ul. Stalowej będzie wykonana we własnym zakresie. Nie pozostało nam nic innego jak poprosić ZDM o przedstawienie projektu wraz z niezbędnymi dokumentami wymaganymi od projektanta.

Projekt zgodnie z ustawą Dz. U. 2020 poz. 1609 projekt powinien zawierać:
 
 1. Stronę tytułową,
 2. spis treści,
 3. część opisową,
 4. część rysunkową.
Projekt powinien być wykonany przez osobę z uprawnieniami, uprawnienia te powinny być załączone do części opisowej wraz z potwierdzeniem ubezpieczenia z Izby Inżynierów Budownictwa.
 
 
 
 
 
Tu jedna osoba ma wpisane uprawnienia, ale brakuje dokumentów potwierdzających przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.
 
Poza tym co otrzymaliśmy? Niepełną część rysunkową. 
  1. Rysunek rozbiórki przeznaczony do zgłoszenia na roboty budowlane – wykonany przez osobę bez uprawnień.
  2. Projekt wykonawczy – nie podpisany przez osobę z uprawnieniami i osobę bez uprawnień – Bez niezbędnych dokumentów potwierdzających te uprawnienia
  3. Wykonanie rabat wzdłuż ul. Stalowej – podpisany przez osobę z uprawnieniami – Bez niezbędnych dokumentów potwierdzających te uprawnienia
  4. Szczegółową Specyfikację Techniczną – Wykonaną przez osobę bez uprawnień.

 

 

Otrzymaliśmy również projekty Organizacji Ruchu oraz Zieleni.
 
 

Co z tego wynika

 
 1. Zarząd Dróg Miejskich wykonuje remont ulicy Stalowej bez projektu budowlanego na podstawie projektu zazielenienia ulicy!
 2. Osoby wykonujące projekt do zgłoszenia – Nie posiadają uprawnień budowlanych!
 3. Brak jest analizy ruchu !!! -Urzędników miejskich nie interesuje płynność ruchu na tej ulicy.
 4. Brak jest analizy potrzeb mieszkańców – Urzędników nie interesuje jakie są potrzeby mieszkańców dotyczące ilości miejsc do parkowania.
 5. Projekt jest niezgodny  z formą projektu budowlanego!
 6. W projekcie brak jest jakichkolwiek uzgodnień!
 7. W dokumentacji nie ma obmiaru robót !!! na podstawie których można skalkulować ich ceny!!!
 8. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest wykonana przez osobę nie posiadającą uprawnień !!! i nie zawiera wszystkich prac niezbędnych do wykonania robót na ul Stalowej !!!
 9. I najważniejsze – Projekt jest niezgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie Warunków Technicznych jakim Powinny Odpowiadać Drogi Publiczne i ich Usytuowanie.
 
Ktoś ma jeszcze wątpliwości, że kierownictwo ZDM jest do natychmiastowej likwidacji??
 
Portal Warszawski
 
 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *