[NASZ NEWS] Wszystko wskazuje, że to burmistrz Kempa odpowiada za wypadek w ursynowskim przedszkolu nr 400

Wbrew panującej opinii wśród warszawiaków, nie wszystkie stołeczne przedszkola przestrzegają norm dotyczących zatrudnienia kadry, jak i limitu dzieci, wynikające z ustawy. W przedszkolach państwowych nie może być więcej niż 25 dzieci w jednej grupie. W roku 2020 w przedszkolu nr. 400 przy ul. Lokajskiego 2, według naszych ustaleń i informacji świadków, mogło dojść do naruszenia rażąco prawa. Ofiarą niezgłoszonego wypadku, miało być dziecko. Dziś w tej sprawie napisał do nas świadek, który wprost pisze, że Kempa mija się z prawdą!

 

We wrześniu 2020 roku miało dość do poważnego wypadku w wyżej wymienionym przedszkolu.

    Z relacji naszych świadków, jak i naszego dziennikarskiego śledztwa wynika, że w czasie urzędowania przedszkola, miało dojść do poważnego zaniedbania ze strony kadry wychowawczej, i w konsekwencji doszło do uszkodzenia zdrowia jednego z wychowanków przedszkola. Winę za to ponosi przedszkole jak i burmistrz. Do wypadku doszło  23 września 2020 roku, i  istnieje podejrzenie, że i przedszkole i władze Ursynowa chcą sprawę wyciszyć, tym bardziej że w przedszkolu doszło do przekroczenia limitu. Przypomnijmy, że ustawowy limit na grupę wynosi 25, a w grupie gdzie doszło do wypadku, było 27 dzieci, (przy pięciu grupach daje 127 dzieci) w tym jedno dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Kurator wielokrotnie zwracał na to uwagę, a burmistrz sytuację tę zatwierdzał.

Dlatego też w lutym 2021 roku, kiedy to zgłosili się do nas świadkowie skierowaliśmy w tej sprawie pytania do burmistrza Ursynowa, Roberta Kempy.

Po pierwsze czy dyrekcja przedszkola poniosła konsekwencje? Czy sprawa została skierowana do odpowiednich organów sądowych? Czy Urząd Dzielnicy Ursynów został poinformowany o wypadku? Jeśli tak, to czy podjął stosowne kroki prawne zmierzające do ukarania winnych?

Nadmieniamy, że sprawa wzbudziła naszą najwyższą czujność, tym bardziej że jest to zgłoszenia obywatelskie, które wpłynęło do naszej redakcji. Wobec takich zgłoszeń nie możemy być obojętni!

Odpowiedź Burmistrza Roberta Kempy

Na odpowiedź burmistrza Ursynowa czekaliśmy dość długo, musieliśmy nawet się upominać o nią dwukrotnie. Dlaczego??? Nie wiemy.

W dniu 23.09.2020r. o godz. ok 13.30 w Przedszkolu nr 400 dziecko z grupy 4-latków uległo wypadkowi. Według opisu przedstawionego przez nauczycielkę sprawującą w tym dniu opiekę nad dziećmi, jak również na podstawie notatki świadka (woźnej oddziałowej) zdarzenie miało miejsce podczas swobodnych zabaw w ogrodzie przedszkolnym. Nauczycielka sprawująca nadzór nad grupą usłyszała płacz i zobaczyła podnoszącą się z kolan dziewczynkę. Dziewczynka przewróciła się, kiedy biegała z dziećmi na placu zabaw. Po upadku, dziewczynkę obejrzała nauczycielka jak również pani z obsługi. Jak twierdzą nie zauważyły nic niepokojącego, jedynie zabrudzoną lekko koszulkę w okolicy ramienia, dziewczynka nie chciała się bawić z dziećmi więc siedziała razem z panią woźną na ławeczce w ogrodzie i rozmawiały.

Po powrocie z ogrodu, podczas korzystania przez dziewczynkę z toalety, pani nauczycielka zwróciła uwagę na znikome, lekkie zadrapanie na kolanie. Ponieważ dziewczynka widząc to rozpłakała się, nauczycielka zdezynfekowała rankę i zakleiła plasterkiem, uznając że to zadrapanie było przyczyną płaczu. Po tej czynności dziewczynka się uspokoiła. Po podwieczorku dziewczynka bawiła się m.in. w kąciku z klockami. Zachowanie dziecka nie wzbudzało niepokoju u nauczycielki i pracownika obsługi. Ok. godz. 15.30 po dziecko przyszedł ojciec i wówczas nauczycielka poinformowała go o zaistniałej sytuacji
w ogrodzie.

Następnego dnia tj. 24.09.2020r. mama dziecka poinformowała nauczycielkę – wychowawczynię z grupy II, że u dziecka po wizycie u lekarza w dniu 24.09.2020r. o godz. 10:57 stwierdzono złamanie obojczyka. Dziecko musiało mieć założony gips.

Dyrektor Przedszkola nr 400 poinformował, że podjął następujące działania:
– dyrektor stosownym zarządzeniem powołał zespół powypadkowy,
– sporządzono protokół powypadkowy,
– przeprowadzono stosowną rozmowę z nauczycielkami (przypomniana została „Procedura postępowania w razie wypadku dziecka w przedszkolu”,
– oraz przeprowadzono pogadankę z dziećmi na temat zachowywania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw,
Dyrektor poinformował o sytuacji Przewodniczącego Rady Rodziców, Społecznego Inspektora Pracy, oraz organ prowadzący.

Rodzic otrzymał protokół powypadkowy w dniu 1.10.2020 r., do którego w dniu 6.10.2020 r. wniósł zastrzeżenia na piśmie. Zastrzeżenia te zostały zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604) przekazane wraz z kopią protokołu powypadkowego przez dyrektora przedszkola w dniu 7.10.2020 r. organowi prowadzącemu. Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy pismem (znak sprawy UD-XII-WOW.0644.135.2020.MGO) z dnia 20 października 2020 r. zlecił sporządzenie nowego protokołu powypadkowego, z uszczegółowieniem zapisu dotyczącego doznanego urazu na podstawie udostępnionej przez rodzica dokumentacji medycznej. Jednocześnie zobowiązał dyrektora do bezwzględnego przestrzegania przepisów Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604), w tym do niezwłocznego powiadamiania rodziców o wypadku z udziałem ich dziecka.


Ze względu na nieobecność osób, które sporządzały poprzedni protokół (kwarantanna), dyrektor powołał zarządzeniem nowy skład zespołu powypadkowego do sporządzenia nowego protokołu.


W skład tego zespołu powołano SIP oraz specjalistę BHP. Na podstawie notatki nauczyciela i świadka wypadku sporządzono nowy protokół powypadkowy nr 01/09/2020 . Rodzice dziecka po otrzymaniu protokołu w dniu 6.11.2020r. wnieśli w dniu 11.11.2020r. po raz kolejny zastrzeżenia do wyżej wymienionego protokołu, szczególnie w kwestii zakwalifikowania wypadku.
Jak informuje pani dyrektor pomimo chęci wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, (dot. wypadku dziecka) nie udało się dojść do porozumienia z rodzicami. W związku z tym, że dyrektor przedszkola uznał, że wyczerpał wszelkie możliwości postępowania prawnego w tym obszarze, poinformował rodziców, iż w przypadku dalszych zastrzeżeń do protokołu i braku możliwości ich wyjaśnienia, mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej – pismo (znak sprawy P400.4340.9.2020) z dnia 10.12. 2020 r.
Pani dyrektor do dnia dzisiejszego nie otrzymała żadnej informacji zwrotnej czy rodzic skierował sprawę do sądu, czy też nie.
Dziecko uczęszcza regularnie do przedszkola.


W I protokole zespół powypadkowy uznał wypadek za lekki, rodzice w zastrzeżeniach zwrócili uwagę że przedszkole dysponowało już Kartą Informacyjną Izby Przyjęć MEDICOVER w której uraz dziecka został opisany jako złamanie obojczyka. W II protokole zespół powypadkowy nie zmienił zgodnie z oczekiwaniami rodziców kwalifikacji wypadku na ciężki, natomiast zmienił nazwę wypadku na „indywidualny” (nomenklatura taka pojawia się w Systemie Informacji Oświatowej), co zostało zakwestionowane w zastrzeżeniach, które zostały złożone również do II protokołu. Zastrzeżenia rodziców do II protokołu zostały przekazane do Wydziału Oświaty i Wychowania i dołączono je do całości sprawy.

W sprawie dotyczącej Przedszkola nr 400 informuję dodatkowo, że w Przedszkolu nr 400 wszyscy pracownicy są przeszkoleni w ramach z BHP, ich szkolenia są aktualne. Wszystkie nauczycielki mają również aktualne poświadczenia o odbyciu szkoleń z udzielania pierwszej pomocy, podobnie pracownicy z obsługi i administracji z wyłączeniem 2 osób zatrudnionych w tej placówce od września 2020 r., dla których zaplanowano szkolenie ale ze względu na pandemię i okresowe zawieszanie pracy przedszkola, szkolenie zostało przesunięte na wiosnę tego roku” R. Kempa, Burmistrz Ursynowa.

Jest również odpowiedź prokuratury

Dyrektor przedszkola ani burmistrz Ursynowa, jak i Ratusz nie zgłosili tej sprawy do zbadania przez powołane do tego organy.

 

Za przedszkola i szkoły w Warszawie odpowiedzialna jest Kaznowska

W związku z wypadkiem w przedszkolu nr. 400 na Ursynowie (nie tę opisywaną przez burmistrza Ursynowa), i podejrzeniem że warszawskie przedszkola są źle zarządzane (od dawna dostajemy takie sygnały) wystosowaliśmy do Pani Prezydent Kaznowskiej następującego maila;

Szanowna Pani Prezydent,

– Bardzo proszę o informację w postaci pełnych arkuszy organizacyjnych, z rozpisaniem na oddziały, nauczycieli, godziny, etaty i wakaty, dla wszystkich przedszkoli i szkół w Warszawie na kolejny rok szkolny 2021/2022.

– Bardzo proszę o informację dotyczącą zmianowości w każdej z warszawskich przedszkoli i szkół, i jaka jest planowana na kolejny rok szkolny

Komentarz świadka

W swoich wyjaśnieniach burmistrz się rozmija z prawdą, tam chociażby zarzucaliśmy poświadczenie nieprawdy przez osobę sporządzającą drugi protokół, oraz to że wersja przedszkola różniła się od wersji poszkodowanego dziecka,  a szkolenia BHP np. zostały dopiero zalecone.

Prawdopodobnie osobę sprzątającą nakłonili do ukrywania faktów. Sprawa jest rozwojowa, i będziemy ją bardzo szczegółowo badać!

Portal Warszawski

zdj. Przedszkole 400

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły