Kontrolujemy Zarząd Dróg Miejskich

Występuje możliwość i podejrzenie, że Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie nie dopełnia formalnych obowiązków, dlatego też byliśmy w obowiązku napisać do Prezydenta Rafała Trzaskowskiego, Michała Olszewskiego i sekretarza miasta, Pana Marcina Wojdata.

Oto treść maila

W związku z audytem przeprowadzonym w Zarządzie Dróg Miejskich, którego tematem było „Rozwój sieci Tras Rowerowych Warszawy w ramach ZIT-WOF – etap I” zawartym w dokumencie AW-ŚP.1720.20.2017 z dnia 11.10.2017, jaki został przeprowadzony przez Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu m. st. Warszawy, proszę o udzielenie informacji:

  1. W których umowach i punktach tych umów jest napisane o możliwości podpisywanie aneksów do umów po ich wygaśnięciu?
  1. Czy powinny być naliczane kary umowne przez Zamawiającego przy oddawaniu projektów po terminie i czy takie kary były naliczane?
  1. Czy jest możliwe przesunięcie terminu wykonania umowy bez zachowania formy aneksu?
  1. Czy zostały naliczane kary Wykonawcy za pominięcia w dokumentacji do projektów?
  1. Czy dokonywano wypłat Wykonawcy na podstawie odbiorów dokonywanych bez udziału Inspektora Nadzoru?
  1. Dlaczego dokonywano wyboru Wykonawcy nie posiadającego określonych kwalifikacji zawodowych określonych przez Zamawiającego i czy jest to zgodne z Ustawą o Prawo Zamówień Publicznych?
  1. Czy i jakie zostały podjęte działania wobec osób nadzorujących inwestycje wymienione w/w audycie?

 Na podstawie art. 61 w związku z art. 8 ust. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września2001 r. składam wniosek o udzielenie informacji publicznej dotyczącej w/w pytań.

 

Portal Warszawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.