Listy Warszawskich Radziwiłłów w formie skanów są już dostępne!

     Archiwum Główne Akt Dawnych jest najstarszym publicznym archiwum polskim, którego początki sięgają czasów Księstwa Warszawskiego. Powołane zostało dekretem księcia warszawskiego Fryderyka Augusta z 2 IX 1808 r. pod nazwą Archiwum Ogólnego Krajowego, który powierzył mu nie tylko Metrykę Koronną i Litewską, ale wszelkie najważniejsze akta państwowe i różnych resortów rządowych oraz instytucji sądowych.

  Już od początków swego istnienia archiwum spełniało podwójną rolę: urzędu wiary publicznej (tj. uwierzytelniającego odpisy dokumentów) oraz instytucji archiwalnej, gromadzącej i zabezpieczającej spuściznę rękopiśmienną po władzach i urzędach dawnej Rzeczypospolitej. W toku ponad 200. lat nieprzerwanej działalności, mimo zachodzących zmian politycznych i ustrojowych, w czasach największego ucisku zaborców, archiwum zachowało personel polski i było wciąż instytucją narodową, służącą w miarę możności ogółowi polskich historyków. Zmiany następowały tylko w nazwie: Archiwum Ogólne Krajowe (1808 – 1815), Archiwum Główne Królestwa Polskiego (lata 1816 – 1889), Warszawskie Archiwum Główne Akt Dawnych Królestwa Polskiego (do 1918 r.) i Archiwum Główne Akt Dawnych (od 1918 r.).

Obecnie Archiwum Główne Akt Dawnych posiada zasób historycznie ukształtowany, nie podlegający większym dopływom, chronologicznie mieszczący się od XII w. do I wojny światowej (za wyjątkiem archiwaliów podworskich i akt metrykalnych z terenów zabużańskich). Obejmuje on archiwalia polskich i obcych (zaborczych) władz, urzędów i instytucji naczelnych i centralnych oraz prowincjonalnych, a także archiwa rodzin i osób o szczególnym znaczeniu z terenów dawnej Rzeczypospolitej (Korony i Litwy). tzw. Prus Południowych i Nowowchodnich (zabór pruski), Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, a także części Galicji (zabór austriacki). W 2010 r. zasób AGAD liczył ponad 312 tys. jednostek archiwalnych w 460 zespołach i zbiorach (blisko 6,5 tys. mb).

Teraz w każdym domu

    AGAKD Opublikował 10869 nowych skanów na, a dokładnie Archiwum Warszawskie Radziwiłłów, dział III – Listy domów panujących

Ponad 300 jednostek archiwalnych zawierających listy do Radziwiłłów i ich krewnych (m.in. Połubińskich, Sobieskich) od monarchów polskich i ich rodzin oraz od władców zagranicznych – papieży, cesarzy, królów, książąt niemieckich i kurlandzkich, hospodarów, a także od ich rodzin z terenów Rzeszy niemieckiej, Francji, Danii, Szwecji, Anglii, Rosji, Kurlandii, Mołdawii, Wołoszczyzny.

Szukaj w Archiwach jest źródłem, w którym możesz szukać interesujący Cie temat!

za; Archiwum Główne Akt Dawnych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *