Ratusz chce wydać 12 000 000 na komórki dla urzędników!

Umowa ramowa na świadczenie usług telefonii komórkowej
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej dla Urzędu miasta stołecznego Warszawy, jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oraz samorządowych instytucji kultury, zwanych dalej Uprawnionymi Jednostkami, wraz z dostawą niezbędnych do tego elementów i urządzeń.
Informacje dodatkowe:
1. Numer postępowania: ZP/GP/271/III-34/20
2. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia wynosi 12 195 121,95 zł netto
3. Dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawiera pkt 25 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim
5. Jednostkami Uprawnionymi do zawierania umów wykonawczych jest miasto stołeczne Warszawy (w szczególności Dzielnice) oraz jednostki organizacyjne m.st. Warszawy (pełny wykaz dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://bip.warszawa.pl)
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
7. W wyniku postępowania Zamawiający zamierza wyłonić jednego wykonawcę, z którym zawrze umowę ramową na podstawie art. 101a ust 1 pkt 1) Ustawy
8. Dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej zawiera pkt 25 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

całość zamówienia tutaj: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/zamowienie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *