Od września w Warszawie rusza liceum dla przyszłych cyberżołnierzy

1 września br., przy Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), rozpocznie działalność Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne. Zarządzenie w sprawie założenia i funkcjonowania nowej szkoły podpisał minister Mariusz Błaszczak.

Placówka, początkowo z dwoma klasami po 25 uczniów – jedną dla absolwentów gimnazjów i jedną dla absolwentów szkół podstawowych, to odpowiedź resortu obrony narodowej na wyzwania i zagrożenia wynikające z rozwoju technologii. Uruchomienie informatycznego liceum jest częścią realizowanego przez resort programu CYBER.mil.pl, który zakłada m. in. wzbogacenie oferty edukacyjnej z obszaru cyberbezpieczeństwa.

Absolwenci liceum będą przygotowani do podjęcia studiów w uczelniach wojskowych w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego na kierunkach informatyka oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo.

Oferta edukacyjna adresowana jest do utalentowanej młodzieży pragnącej związać swoją przyszłość zawodową ze służbą w jednostkach i instytucjach Sił Zbrojnych RP. Uczniowie w trakcie nauki będą mieli zapewnione bezpłatne świadczenia w postaci zakwaterowania, żywienia, opieki medycznej i umundurowania.

Liceum będzie publiczną szkołą ponadpodstawową – liceum ogólnokształcącym o czteroletnim, a przejściowo także trzyletnim, cyklu kształcenia, dla której organem prowadzącym będzie Minister Obrony Narodowej.

    Wojskowa Akademia Techniczna udostępnieni pracownie, laboratoria i obiekty sportowe na potrzeby liceum oraz zapewni uczniom zakwaterowanie i wyżywienie.

Nauka w liceum oparta będzie na programach poszerzających podstawy programowe wiodących przedmiotów – matematyki, informatyki i fizyki. Ponadto prowadzone będą zajęcia z zakresu edukacji wojskowej.

    Liceum będzie także  oferowało liczne zajęcia fakultatywne oparte na współdziałaniu ze studenckimi i doktoranckimi kołami naukowymi WAT. Dla najlepszych uczniów zapewniony zostanie także udział w wybranych zajęciach przedmiotów nauczanych na studiach wojskowych z możliwością ich zaliczenia jeszcze przed rozpoczęciem nauki w WAT.
 
Do I klasy przyjmowane będą osoby, które:

  • posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum;
  • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły;
  • uzyskali pozytywne wyniki sprawności fizycznej.

Podczas postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę także:

  • wyniki egzaminu ósmoklasisty (gimnazjalisty);
  • wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (gimnazjum) oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora liceum, jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (gimnazjum) z wyróżnieniem;
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (gimnazjum).

Zgodnie z założeniami resort obrony narodowej wzbogaca już w tym roku ofertę edukacyjną na uczelniach wyższych. Zwiększone zostaną także limity przyjęć na studia wojskowe. W tym roku w ramach procesu rozwoju korpusu podoficerów sformowana zostanie Szkoła Podoficerska Informatyki i Łączności z siedzibą w Zegrzu. Wojskowa Akademia Techniczna wraz z partnerami zagranicznymi uruchamia studia podyplomowe typu MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. W bieżącym roku moduł szkoleniowy Legii Akademickiej został rozszerzony o komponent cyberbezpieczeństwa.

za; www.cyberdefence24.p

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski