Ratujemy Rezerwat Przyrody Jeziorko Czerniakowskie – PETYCJA!

    Warszawiacy i Warszawa musi ciągle bronić się przed ratuszem i deweloperami. Taka jest rzeczywistość!

Publikujemy bardzo ważny apel i prosimy mieszkańców Warszawy o pomoc!

PETYCJA O NIEWDRAŻANIE I ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZERNIAKOWA POŁUDNIOWEGO, ZAKŁADAJĄCEGO ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ W OTULINIE REZERWATU PRZYRODY JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE.

      My niżej podpisani, zwracamy się do Wojewody Mazowieckiego, Pana Zdzisława Sipiery z prośbą o niewdrażanie i zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni dla Czerniakowa Południowego (dotyczy obrębu nr 10501 i 10502), który zakłada zabudowę mieszkaniową w otulinie Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie, największego na terenie Warszawy.

      Powierzchnia całego rezerwatu to 47,6 ha, a Jeziorko Czerniakowskie jako naturalny zbiornik wodny zajmuje obszar 14 ha. Jest ono jednym z wielu starorzeczy rzeki Wisły tworzących jedyny w swoim rodzaju układ wodny ciągnący się od ujścia Jeziorki aż do Siekierek, na tarasie zalewowym Wisły. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 46 gatunków drzew i 27 gatunków krzewów. Obserwowane są tu populacje mew, rybitw, szpaków, bączka, perkoza dwuczubego, czernicy, kuropatwy, potrzosa, wąsatki, czajki, słowika, trzciniaka, trzciniaczka i czapli siwej. Do stałych mieszkańców należą także: kos, remiz, pierwiosnek, piecuszek, rokitniczka, brzęczka, piegża, pliszka żółta, pokląskwa, tracz nurogęś, dymówka.

      Z dniem 30 kwietnia 2018 r. został wyłożony do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Czerniakowa Południowego. Dyskusja publiczna odbyła się 16 maja 2018 r. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do Prezydenta m.st. Warszawy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018 r. Szczegółowy plan jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_Czerniakowa_Poludniowego_(Mokotow)_-_ponowne_wylozeni.htm 

      Z treści planu wynika ze obszar znajdujący się pomiędzy ulicą Grzesiuka od zachodu, aleją J. Becka od północy, wzdłuż Jeziorka Czerniakowskiego od wchodu a ulicą Bernardyńską od południa ma przeistoczyć się w zamknięte osiedla z zabudową wielomieszkaniową, terenami usług handlu, biur i administracji, usług sportu, rekreacji i kultury, czy też usług oświaty.

Petycję znajdziesz tutaj; https://www.petycjeonline.com/petycja_o_ratowanie_rezerwatu_przyrody_jeziorko_czerniakowskie_i_jego_otuliny_przed_wdroeniem_mpzp_ktory_zakada_zabudow_mieszkaniow

Przeczytaj również

Logotyp Portal Warszawski
Kontakt

Ostatnie atykuły

Portal-Warszawski